Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Konferencie


KONFERENCIA: TRANSPARENTNOS? VO FARMAPRIESTORE (2016)

Konferencia o praktickch otzkach hlsen na NCZI a ich nadvznosti na problematiku zrkovej dane v zdravotnctve.

Bliie informcie njdete tu.


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2016


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015


KONFERENCIA: "Istoty zkona vs. neistoty ivota" (2015)

V d?och 10. 11. aprla 2015 sa v Koiciach v priestoroch KOICE HOTEL konal u 4. ro?nk konferencie organizovanej Komorou pre medicnske prvo MEDIUS na vysoko aktulnu tmu, ktorou bol onkologick pacient, s oficilnym nzvom Istoty zkona vs. neistoty ivota, s podnzvom Onkologick pacient: Multidisciplinrne vzvy z poh?adu prva, bioetiky a medicny.

Takisto ako vetky predol konferencie, aj tto konferencia mala multidisciplinrny charakter. Na jednom fre sa stretli svetov odbornci z piatich eurpskych krajn z oblasti prva, medicny, bioetiky, psycholgie, farmakolgie a farmcie, morlnej teolgie, aby sa v jednotlivch blokoch podelili o svoj poh?ad na onkologickho pacienta.

Po?as dvoch dn vystpilo na medzinrodnej konferencii Istoty zkona vs. neistoty ivota 23 prednajcich z piatich eurpskych krajn (Nemecko, Po?sko, ?esk republika, Slovensko, Rumunsko). Tto spolu s diskutrmi vytvorili kvalitn a pestr odborn program pre viac ako 150 pasvnych ?astnkov.

Diskutovalo sa najm na tieto tmy:


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014

Projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE vytvra prostrednctvom multidsciplinrnych dipt tudentom prleitos? a priestor kriticky myslie?, definova? svoje postoje, vyjadrova? svoj nzor a tvorivo pristupova? k rieeniu nastolench otzok. Vychdzame z presved?enia, e tudent sa najviac nau? jedine vtedy, ak si dan tmu me istm spsobom odi?, vyska?, vcti? sa do nej a formulova? na ?u vlastn nzor v interakcii s odbornkmi.

Tret ro?nk UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2014 sa bude tka? tmy zdravotnho poistenia, a to v rznych aspektoch.  Sme ve?mi radi, e miestom konania je okrem Univerzity P. J. afrika v Koiciach aj Univerzita Komenskho v Bratislave.

Tento ro?nk je venovan tmto tmam:

1.    Pacient a zdravotn poistenie 1. oktber 2014 (Bratislava), 5. november 2014 (Koice)
2.   Ktor liek je pre m?a najlep? Kvalitn zdravotn starostlivos? vs. obmedzenos? zdrojov  15. oktber 2014 (Bratislava) , 12. november 2014 (Koice)
3.   ?o ?a nezabije, to ?a posiln. Plat to aj v zdravotnctve? 29. oktber 2014 (Bratislava), 19. november 2014 (Koice)

Vstup na diskusie je vo?n.


KONFERENCIE: Reproduk?n zdravie eny v centre zujmu (2014)

 V d?och 10. 11.4.2014 sa v novch priestoroch konferen?nej sly KOICE HOTEL zili svetov odbornci zo siedmich eurpskych krajn z oblasti prva, medicny, bioetiky, psycholgie, farmakolgie a morlnej teolgie, aby prezentovali svoje nzory a podelili sa s ?astnkmi o svoje bohat sksenosti a na prezentovan tmy s ostatnmi prednajcimi a ?astnkmi ivo diskutovali. Prtomn hostia si pochva?ovali multidisciplinrny charakter konferencie.

Po?as dvoch dn vystpilo na medzinrodnej konferencii Reproduk?n zdravie eny v centre zujmu s prspevkami tridsa? jeden prednajcich zo siedmich eurpskych krajn (Holandsko, Po?sko, ?esk republika, Srbsko, Slovensko, Franczsko, Raksko). T spolu s diskutrmi vytvorili kvalitn a pestr odborn program pre viac ako 150 pasvnych ?astnkov.


Prednajci spolu s predsedajcimi jednotlivch blokov sa poksili njs? odpovede v diskusii na nasledujce otzky:


    ?o je to reproduk?n zdravie?
    Prevencia v starostlivosti o ensk zdravie a zodpovednos? poskytovate?a
    Asistovan reprodukcia - vzva pre prvo a etiku
    Suroga?n materstvo
    D sa njs? konsenzus v k??ovch otzkach reproduk?nej medicny?
    Vkony asistovanej reprodukcie na Slovensku
    Prirodzenos? ako hodnota v starostlivosti o enu
    Nov prstupy v nazeran na ensk reproduk?n zdravie


Ako u pri podujatiach organizovanch Komorou pre medicnske prvo MEDIUS, o.z.  bva dobrm zvykom, cel podujatie sa nieslo v priate?skej atmosfre. Tolerantne prebiehali aj diskusie na mnohokrt konfliktn tmy (asistovan reprodukcia, jej alternatvy, pojem reproduk?nho zdravia), v ktorch sa konsenzus h?ad nro?nejie. Diskusia umonila vetkm prtomnm pozna? nzory expertov z inch odborov, s  ktormi sa zvy?ajne na inch podujatiach ?astnci nestretn.  Tento aspekt ocenila v?ina z?astnench, ?o zrove? pod?iarklo zmysel organizova? multidisciplinrne podujatia Komorou pre medicnske prvo MEDIUS.


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013

UNIVERSITAS DISPUTATIONE je projekt interaktvnych diskusi ur?ench pre tudentov prvnickch, lekrskych, farmaceutickch a filozofickch faklt a odbornkov z oblasti prva, medicny, farmcie, ?i filozofie. Zmyslom diskusi je prepoji? Univerzitu s Praxou - zvrazni? moment stretnutia sa "rodiacich sa"  a "existujucich" odbornkov a urobi? z ich interakcie zznam.


Tohtoro?n UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013 sa bud tka? multidisciplinrnych tm o?kovania, transplantcie a transsexuality.  

Projekt nadvzuje na spen sriu diskusi, ktor Komora pre medicnske prvo MEDIUS organizovala v rmci vu?by predmetu Medicnske prvo na Prvnickej fakulte UPJ.

?as? na diskusich je bezplatn.

Povinn o?kovania balanc medzi zujmom spolo?nosti a pacienta
Termn: 16.10.2013
Miesto: Prvnick fakulta UPJ, Kov?ska 30, miestnos? 13

O ?om budeme hovori?: ?o je to o?kovanie? ?o vedie tt k stanoveniu povinnosti podrobi? sa o?kovaniu? Ak je prvna prava tejto problematiky? Ak s zdravotn benefity o?kovania? Kto zodpoved za ?o? Ak s povinnosti veobecnch lekrov a ak s povinnosti rodi?ov? Ak lohu m v procese o?kovania rad verejnho zdravotnctva SR? Je mon sankcionova? tch, ktor nesplnili povinnosti stanoven prvnymi predpismi?

Diskutri:

    MUDr. Ingrid Urban?kov, MPH-  pediater a infektolg; Centrum na o?kovanie det s komplikciami po o?kovan a kontraindikciami o?kovania, Detsk infek?n oddelenie a II. Klinika det a dorastu DFN a LF UPJ Koice
    Mgr. Adrina Jesenkov, PhD. - odborn asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJ v Koiciach
    Ing. Marin Fillo- aktivista, sprvca strnky http://slobodaVockovani.sk
    JUDr. Ivan Humenk, Ph.D.- advokt, odbornk na medicnske prvo, partner v advoktskej kancelrii h&h PARTNERS

Je ona on? Transexualita o?ami lekra, psychiatra a prvnika
Termn: 23.10.2013
Miesto: Prvnick fakulta UPJ, Kov?ska 30, miestnos? 13

O ?om budeme hovori?: ?o je to transexualita?  Ak s podmienky pre zmenu pohlavia? S osoby, ktor podstpili tento zkrok, diskriminovan? Ak vplyv m zmena pohlavia na rodinn vz?ahy, ostva otec otcom a matka matkou? Je vetko, ?o je technicky mon aj prospen pre jednotlivca ?i spolo?nos?? Ako sa na zmenu pohlavia pozer psycholgia, bioetika a prvo?
Diskutri: v krtkom ?ase doplnme.

Meme disponova? svojm telom? - prvne, medicnske a psychologick otzky transplantci
Termn: 6.11.2013
MIesto: Prvnick fakulta UPJ, Kov?ska 30, miestnos? 13


O ?om budeme hovori?: ?o je to transplantcia? Mme darova? vlastn telo na vedeck ?ely? Mme darova? svoje orgny? Ako to funguje po naej smrti me by? z nho tela vy?at orgn aj bez nho shlasu udelenho za ivota? Me rodina zomrelho ovplyvni? ?i bude orgn odobrat a ur?i? osobu ktorej bude transplantovan? Ak s prvne a medicnske podmienky pre darovanie orgnov ?i tkanv? Je darovanie orgnov naozaj darovanm?

Diskutri: v krtkom ?ase doplnme.

tudentsk sympzium - Prvo a vzvy s?asnej medicny
Termn: 13.11.2013
Miesto: Prvnick fakulta UPJ, Koice
Vyjadri svoj nzor k prvnym otzkam s?asnej medicny. Transplantcie, asistovan reprodukcia, eutanzia, transexualita, ?i ochrana osobnosti pacienta. ?o si mysl o tchto tmach? Svoj nzor v podobe odbornho prspevku v rozsahu do 15.000 slov zali do 30.10.2013 na vzdelavanie@medius.sk. Najlepie prspevky bud vydan v elektronickej publikcii a odprezentovan 13.11.2013 na tudentskom sympziu v priestoroch Prvnickej fakulty UPJ v Koiciach.

Njdete ns aj na FACEBOOKU.


KONFERENCIA: Ak princpy vldnu zdravotnctvu? (aprl 2013)

Princpy s zkladom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spolo?nosti. Medzi ich proklamovanou prtomnos?ou a ich relnym uplat?ovanm v praxi zdravotnctva vak me existova? disproporcia. Transparentnos?  pri tvorbe legislatvy a prvna istota? Solidarita? Ochrana vlastnctva, ?i povinnos? lie?i? bez oh?adu na ekonomick stratu? Kvalita lie?by v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnvanie anc zdravotne postihnutch?

Ztitu nad konferenciou prevzala MUDr. Darina Sedlkov, MPH riadite?ka kancelrie WHO na Slovensku, primtor mesta Koice MUDr. Richard Rai, PhD., MPH. a JUDr. Zuzana Zvolensk, ministerka zdravotnctva SR a ?astnci konferencie si mohli vypo?u? prspevky poprednch odbornkov z oblasti prva, ekonmie, bioetiky, morlnej teolgie a medicny Slovenska a zahrani?ia medzi ktormi nechbal MUDr. Marin Kollr (prezident Slovenskej lekrskej komory), PharmDr. Ondrej Suke? (1.viceprezident Slovenskej lekrnickej komory), MUDr. Miroslav Mikolik (poslanec Eurpskeho parlamentu), doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., Ing. Vladimr Petrovi?, JUDr. Mgr. Jana Srnkov, JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., JUDr. Ondrej kodler, MUDr. Peter Bandura, PhD., JUDr. Duan Podolsk, doc. JUDr. MUDr. Peter Kov?, PhD., et. PhD., Ing. Bc. tefan Mesro, PhD., Mgr. Martin Schimmer, JUDr. Jana Mare?kov, prof. MUDr. Oliver Rcz, CSc., JUDr. Katarna Beleov, MPH., PharmDr. Ing. Ivona Maloveck, Dr. Vladimr Mi?ieta, MUDr. Jozef Weber, doc. JUDr. Jn Drgonec, DrSc., prof. RNDr. Viliam Foltn, CSc., PharmDr. Daniela Minrikov, PhD., JUDr. Ivan Humenk, PhD., Ing. Vladimr Synek, CSc., doc.ThDr. Ing. Inocent M. Szaniszl, PhD., OP, JUDr. Adam Doleal, LL.M., Assoc. Prof. Jitse P van Dijk, MD., PhD., LL.M., doc. PhDr. Mgr. Patrcia Dobrkov, PhD. et. PhD., Mgr. Adriana Jesenkov, PhD., Mgr. Adriana virkov, Ing. arch. Radoslav Herda, MUDr. Darina Sedlkov, MPH., JUDr. Lucia Madle?kov, doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD., Mgr. Iveta Lazorov, PhDr. Mria Humenkov, Gijs van Dijck, LL.M., PhD., MUDr. Branislav Sepei, Mgr. Radek Policar, Mgr. Petra Melotkov, MUDr. Mgr. Jolana Tenov, prof. PhDr. Eva iakov, CSc., PhDr. Katarna i?ansk, PhD., JUDr. Maro Matiako, LL.M.

Prspevky prednajcich boli publikovan v medzinrodnom zbornku, ktor vydalo vydavate?stvo EUROKODEX.

Konferencia sa uskuto?nila v d?och 11.-12.4.2013 v Konferen?nej sle VERITAS na Dominiknskom nmest v Koiciach.

Viac o konferencii njdete na samostatnej strnke konferencie: http://www.konferencia.medius.sk


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 (oktber-december 2012)

   GENERLNY PARTNER                                 PARTNER

Komora pre medicnske prvo - MEDIUS, o.z. pripravuje v priebehu mesiacov oktber december 2012  v odbornej spoluprci s Prvnickou fakultou UPJ, Lekrskou fakultou UPJ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Koiciach projekt  UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012.

Zmyslom projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 je vzdelva? inovatvnou formou a poskytn? vzdelanie, ktor  prekra?uje sterilitu jednotlivch odborov a uke tudentom a odbornej verejnosti  komplexnos? a zloitos? relnej praxe, a tak vytvor priestor pre pomenovanie problematickch oblast a h?adanie vchodsk.

?al cie?om je efektvne prepja? prax s akademickou pdou, sie?ova? odbornkov, vytvra? pre nich monosti nadvzovania spoluprce a vmeny kontaktov.

Vetky diskusie bud veden interaktvnym spsobom. Hlavnmi aktrmi s 3 a 5 pozvan diskutri z rznych oblast (prvo medicna farmcia psycholgia ekonmia bioetika filozofia/teolgia...), ktor sa vyjadria k tme diskusie. Pnutie nzorov medzi nimi samotnmi, ?o sa cielene modertorom prena na z?astnen publikum, motivuje publikum k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi podnetmi a otzkami. 

?as? odbornkov zrove? umon  vytvorenie platformy odbornej debaty o skuto?nch prpadoch, ktor tudentom dovol nahliadnu? do praxe a zasadi? poznatky zskan po?as tdia do irch svislost. Prepojenie odbornkov a pedaggov z rznych oblast umon aj im obohati? sa o nov poznatky, nzory a prstupy, ktor bud mc? nsledne aplikova? pri vu?be a v praxi, z ?oho bud mc? ?erpa? ?alie skupiny tudentov, pacientov a odborn verejnos?.

Tmy diskusi


V rmci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 bud zrealizovan tyri diskusie v prjemnch priestoroch Historickej auly Rektortu Univerzity Pavla Jozefa afrika, vdy so za?iatkom o 15:30. Diskutri v debatnom paneli bud debatova? na tieto tmy:

1. diskusia: Bolo by mon lie?i? bez liekov?  (23. oktber 2012 o 15.30 hod.)


2. diskusia: Je najlep liek lacn liek? Kvalitn zdravotn starostlivos? vs. obmedzenos? zdrojov  (7. november 2012 o 15.30 hod.)


3. diskusia: Me by? reklama liekom pre liek? (21. november 2012 o 15.30 hod.)


4. diskusia: ?o ?a nezabije, to ?a posiln plat to aj v zdravotnctve? (5. december 2012 o 15.30 hod.)


KONFERENCIA: Biomedicnsky vskum - prvne, eticky, filozoficky (mj 2012)

Biomed. vskum (klinick skanie) s nevyhnutnm medzistup?om vedcim k registrcii lieku. Mnostvo zainteresovanch subjektov a ve?k rizik vo vz?ahu k ?astnkom vskumu generuj v praxi viacero otzok. Ak s nstrahy a rizik vskumu? Ako by mal by? chrnen ?astnk vskumu? Ak prva a povinnosti m zadvate?, pracovisko klinickho skania, ?i samotn skajci? Na tieto a mnoh ?alie otzky h?adali ?astnci konferencie odpovede.


S prspevkami na konferencii vystpili popredn odbornci v oblastiach prva, medicny, bioetiky a morlnej teolgie z 5 eurpskych krajn. ?astci bud ma? monos? vypo?u? si prednky a diskutova? s odbornkmi ako s prof. Dr. Dr. Marie Jo Thiel (Nemecko), prof. MUDr. Jozef Sopko (vaj?iarsko), prof. dipl.Ing. Dr. Weinhusel, Andreas (Raksko), doc. Ing. ThDr. Inocent Mria Szaniszlo, Ph.D. (Slovensko), prof. Karl-Heinz Peschke (Raksko), Mgr. Policar (?esk republika), JUDr. Ivan Humenk, Ph.D. (Slovensko), doc. JUDr. Filip K?epelka, Ph.D. (?esk republika), JUDr. Tom Doleal, Ph.D., LLM. (?esk republika), prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. (Slovensko), MUDr. Pavol Gibala, CSc. (Slovensko), prof. JUDr. Peter Voj?k, CSc. (Slovensko).Prspevky prednajcich, ale aj ?alie prihlsen prspevky boli publikovan v Zbornku konferencie, ktor vydalo vydavate?stvo EUROKODEX (link tu).

Konferencia sa uskuto?nila 3. mja 2012 v kongresovej sle hotela Yasmin, Tyrovo nbreie 1, Koice 040 01.

Viac o konferencii njdete na samostatnej strnke konferencie: http://konferencia2012.medius.sk


DISKUSIA: Vhrada svedomia a jej dopady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (aprl 2012)

Diskusia Vhrada svedomia a jej dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa uskuto?nila 26. aprla 2012 v priestoroch Lekrskej fakulty UPJ v posluchrni P1 na Triede SNP ?. 1. Diskusia bola organizovan Komorou pre medicnske prvo - MEDIUS v spoluprci s Prvnickou fakultou UPJ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Koiciach.


?o znamen pojem vhrada vo svedom? Kde sa uplat?uje? Je vbec mon pre lekrov na Slovensku si ju uplatni?? Ak je jej dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti? Ak problmy vznikaj s monos?ou, alebo na druhej strane s nemonos?ou jej uplatnenia?Na tieto a mnoh in otzky diskutovali odbornci na etiku, medicnu a prvo:

Diskusiu podporila:


DISKUSIA: Suroga?n materstvo - prijate?n forma ?udskej reprodukcie? (december 2011)

Suroga?n materstvo alebo nhradn materstvo je jednou z technk reproduk?nej medicny, ktor predstavuje rieenie pre neplodn pry (eny), ktor nemu donosi? vlastn die?a. Od inch technk, akmi s umel insemincia alebo in vitro oplodnenie sa odliuje tm, e angauje tretiu osobu tj. nhradn (suroga?n) matku, ktor na zklade zmluvy uzavretej s objednvate?skm prom vynos die?a pre tento pr, pri?om sa zmluvou zavzuje previes? rodi?ovsk prva na objednvate?ov. Me s? o jej biologick die?a, pokia? je suroga?n matka umelo inseminovan resp. je darky?ou vaj?ka (?iasto?n surogcia) alebo sa vyuije genetick materil objednvate?skho pru (pln surogcia).

N prvny poriadok intitt nhradnho materstva nepozn. Dokonca ho vylu?uje ustanovenm paragrafu 82 ods. 1: Matkou die?a?a je ena, ktor die?a porodila.  Rovnak ustanovenie njdeme, aj v ?eskom nedvnom schvlenom Ob?ianskom zkonnku, ktor ale pre nhradn materstvo pri prave osvojenia v par. 799 OZ stanovuje vnimku zo zkazu osvojenia blzkych osb v priamom rade.  Osobitn prava nhradnho materstva neexistuje.

Dilemy spojen s touto metdou nemono uzavrie? len do rmca absencie prvnej regulcie. Ak by sme sa rozhodli s? cestou pravy, ak prstup si zvoli?? Ako upravi? odmenu matky v zmluvch o surogcii? Ako a na akom zklade vymha? prevod rodi?ovskch prv? M tt zaru?i? prpustnos? vetkch dostupnch reproduk?nch metd za ?elom monosti realizcie prva na reprodukciu (right to procreation)?  Akm spsobom riei? spory o zverenie die?a?a do opatery medzi objednvate?mi a suroga?nou matkou, ktor sa odmieta die?a vzda?? Ak vhu priklada? vzbe suroga?nej matky na die?a vytvorenej po?as tehotenstva? Alebo je tento spsob krokom k depersonalizcii reprodukcie a intrumentalizcii ?loveka (suroga?nej matky, die?a?a)? Otzok spojench s touto tmou je nemlo.

Odpovede  na niektor z nich sme sa poksili njs? s pozvanmi hos?ami, odbornkmi z oblasti prva, psycholgie a etiky, ktormi boli:

Diskusia sa uskuto?nila 7. decembra 2011 o 14.00 na Prvnickej fakulte UPJ (Kov?ska 30) v miestnosti  P14.

Diskusiu podporila:
KONFERENCIA: Rizik poskytovania zdravotnej starostlivosti v s?asnch legislatvnych podmienkach (oktber 2011)

Konferencia s nzvom "Rizik poskytovania zdravotnej starostlivosti v s?asnch legislatvnych podmienkach", sa uskuto?nila d?a 20.oktbra 2011 o 15:00 v konferen?nch priestoroch Hotela Yasmin, Tyrovo nbreie ?. 1.

Obsahom konferencie boli prezentcie tkajce sa novch vziev pre rieenie aktulneho ekonomicko- prvneho stavu, v ktorom sa zdravotncky segment momentlne nachdza. Otvoren diskusia umonila aj pasvnym ?asnkom konferencie kls? otzky tkajce sa konkrtnych problmov praxe (rizik povolania lekr, obrana proti ikanznym podaniam zo strany pacientov, formovanie partnerskho vz?ahu lekr a pacient a podobne).

Program seminra:

J. Van?k, Koice

Nemocnika Koice- aca, 1. skromn nemocnica

Prspevok: Jasn zmluvy robia dobrch priate?ov (dsledky definovania efektvneho systmu starostlivosti o pacienta na fungovanie vz?ahu lekr - pacient a spokojnos? pacienta).

K. Levay, Koice

rad pre doh?ad nad zdravotnou starostlivos?ou

Prspevok: Vplyv nedslednosti v poskytovan zdravotnej starostlivosti na zdravie pacienta a dobr meno poskytovate?a.

I. Humenk, J. Bodnr, Koice

Komora pre medicnske prvo- MEDIUS

Prspevok: Komora pre medicnske prvo- MEDIUS ako prostrednk vo vz?ahu lekr - pacient.


DISKUSIA: Eutanzia prvo na smr?? (mj 2011)

Je eutanzia novm ?udskm prvom, ktor by tt mal uzna? a stanovi? pre jeho realizciu prvny rmec? Existuje prvo na smr?? M, resp. mal by ma? jednotlivec nrok iada? od ttu vytvorenie podmienok pre "humnne" kontrolovan ukon?enie ivota? Nie je aj toto rozhodnutie formou nakladania s integritou fyzickej osoby, do ktorej by tt nemal negatvne zasahova?? Kontrolovan ukon?enie smrti v jeho ?istej aktvnej podobe je na Slovensku zakzan a sankcionovan v rmci reimu trestnho prva. Napriek tomu, e sa me zda? tto otzka vyrieen, nie je tomu tak, ?o mu iste potvrdi? zdravotncki profesionli starajci sa o terminlne chorch pacientov trpiacich neznesite?nmi boles?ami. Istou cestou je paliatvna zdravotn starostlivos?, ktor sa ozna?uje aj ako aktvna nepriama eutanzia (s ?m viacer odbornci na paliatvnu zdr. starostlivos? neshlasia). Je naozaj rozdiel medzi aktvnou priamou eutanziou (napr. typu Holandska) a paliatvnou zdr. starostlivos?ou? Prax prina mnoh otzniky, na ktor sa len ?ako h?adaj adekvtne odpovede.

Diskusia sa uskuto?nila 3. mja 2011 o 14.15 na Prvnickej fakulte UPJ (Kov?ska 30), miestnos? P05.
 
Monos? formulova? svoj nzor prijali tyria odbornci z rznych oblast:
 

Diskusiu podporila:


KONFERENCIA: Informovan shlas a intitt predchdzajceho priania (aprl 2011)

Na pde Prvnickej fakulty UPJ v Koiciach sa 13. aprla 2011 uskuto?nila medzinrodn konferencia na tmu Informovan shlas a intitt predchdzajceho priania. Konferenciu organizovala ELSA Koice v spoluprci s Komorou pre medicnske prvo - MEDIUS a pozvanie na ?u prijalo viacero poprednch odbornkov zo Slovenska a z ?iech.?

?aiskov tma konferencie bola obsahovo ve?mi bohat. Podpornmi tzami konferencie boli:


Prspevkyo.i. na konferencii predniesli aj JUDr. MUDr. Peter Kov?, PhD. et PhD. (SR), Mgr. Radek Policar (?R), JUDr. Tom Doleal, PhD. (?R), JUDr. Petr ustek, PhD. (?R), JUDr. Ivan Humenk, Ph.D. a ?al.


DISKUSIA: Deti zo skmavky asistovan reprodukcia ako prvny a medicnsky fenomn 20. storo?ia (aprl 2011)


Asistovan reprodukcia je bezpochyby jednm z dleitch spechov medicnskej vedy 20. storo?ia. Vykonvanie asistovanej reprodukcie in vitro vyvolva nielen prvne, ale predovetkm etick, morlne ?i nboensk otzky. Prvo v nastolenej problematike vystupuje  v lohe regultora, ktor reaguje na hodnotov nastavenie spolo?nosti. Zkladnm etickm otznikom je prvne postavenie embrya. Odpove? na tto otzku ovplyv?uje ?alie postoje k otzkam vedeckho vskumu na embrych, ?i celkovm disponovanm embryom. Faktom ostva, e prvne nastavenie v rmci Slovenskej republike je nevyhovujce (de facto iadne).


Zkladnmi tzami diskusie boli:


Diskusia sa uskuto?nila 29. marca 2011 o 14.15 v budove PrF UPJ na Kov?skej 30, v miestnosti P05 .

Diskutrmi boli:

Diskusiu podporila:


Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi