Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Konferencie


KONFERENCIA: TRANSPARENTNOSŤ VO FARMAPRIESTORE (2016)

Konferencia o praktických otázkach hlásení na NCZI a ich nadväznosti na problematiku zrážkovej dane v zdravotníctve.

 

Bližšie informácie nájdete tu.


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2016


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015


KONFERENCIA: "Istoty zákona vs. neistoty života" (2015)

V dňoch 10. – 11. apríla 2015 sa v Košiciach v priestoroch KOŠICE HOTEL konal už 4. ročník konferencie organizovanej Komorou pre medicínske právo – MEDIUS na vysoko aktuálnu tému, ktorou bol onkologický pacient, s oficiálnym názvom „Istoty zákona vs. neistoty života, s podnázvom Onkologický pacient: Multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny.

Takisto ako všetky predošlé konferencie, aj táto konferencia mala multidisciplinárny charakter. Na jednom fóre sa stretli svetoví odborníci z piatich európskych krajín z oblasti práva, medicíny, bioetiky, psychológie, farmakológie a farmácie, morálnej teológie, aby sa v jednotlivých blokoch podelili o svoj pohľad na onkologického pacienta.

Počas dvoch dní vystúpilo na medzinárodnej konferencii „Istoty“ zákona vs. neistoty života 23 prednášajúcich z piatich európskych krajín (Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko). Títo spolu s diskutérmi vytvorili kvalitný a pestrý odborný program pre viac ako 150 pasívnych účastníkov.

Diskutovalo sa najmä na tieto témy:


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014

Projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE vytvára prostredníctvom multidsciplinárnych dišpút študentom príležitosť a priestor kriticky myslieť, definovať svoje postoje, vyjadrovať svoj názor a tvorivo pristupovať k riešeniu nastolených otázok. Vychádzame z presvedčenia, že študent sa najviac naučí jedine vtedy, ak si danú tému môže istým spôsobom „odžiť, vyskúšať, vcítiť sa do nej“ a formulovať na ňu vlastný názor v interakcii s odborníkmi.

 

Tretí ročník UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2014 sa bude týkať témy zdravotného poistenia, a to v rôznych aspektoch.  Sme veľmi radi, že miestom konania je okrem Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach aj Univerzita Komenského v Bratislave.

 

Tento ročník je venovaný týmto témam:

1.    Pacient a zdravotné poistenie – 1. október 2014 (Bratislava), 5. november 2014 (Košice)
2.   Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov  – 15. október 2014 (Bratislava) , 12. november 2014 (Košice)
3.   Čo ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?– 29. október 2014 (Bratislava), 19. november 2014 (Košice)

Vstup na diskusie je voľný.


KONFERENCIE: Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu (2014)

 V dňoch 10. – 11.4.2014 sa v nových priestoroch konferenčnej sály KOŠICE HOTEL zišli svetoví odborníci zo siedmich európskych krajín z oblasti práva, medicíny, bioetiky, psychológie, farmakológie a morálnej teológie, aby prezentovali svoje názory a podelili sa s účastníkmi o svoje bohaté skúsenosti a na prezentované témy s ostatnými prednášajúcimi a účastníkmi živo diskutovali. Prítomní hostia si pochvaľovali multidisciplinárny charakter konferencie.

Počas dvoch dní vystúpilo na medzinárodnej konferencii Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu s príspevkami tridsať jeden prednášajúcich zo siedmich európskych krajín (Holandsko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Slovensko, Francúzsko, Rakúsko). Tí spolu s diskutérmi vytvorili kvalitný a pestrý odborný program pre viac ako 150 pasívnych účastníkov.


Prednášajúci spolu s predsedajúcimi jednotlivých blokov sa pokúsili nájsť odpovede v diskusii na nasledujúce otázky:


•    Čo je to reprodukčné zdravie?
•    Prevencia v starostlivosti o ženské zdravie a zodpovednosť poskytovateľa
•    Asistovaná reprodukcia - výzva pre právo a etiku
•    Surogačné materstvo
•    Dá sa nájsť konsenzus v kľúčových otázkach reprodukčnej medicíny?
•    Výkony asistovanej reprodukcie na Slovensku
•    Prirodzenosť ako hodnota v starostlivosti o ženu
•    Nové prístupy v nazeraní na ženské reprodukčné zdravie


Ako už pri podujatiach organizovaných Komorou pre medicínske právo – MEDIUS, o.z.  býva dobrým zvykom, celé podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Tolerantne prebiehali aj diskusie na mnohokrát konfliktné témy (asistovaná reprodukcia, jej alternatívy, pojem reprodukčného zdravia), v ktorých sa konsenzus hľadá náročnejšie. Diskusia umožnila všetkým prítomným poznať názory expertov z iných odborov, s  ktorými sa zvyčajne na iných podujatiach účastníci nestretnú.  Tento aspekt ocenila väčšina zúčastnených, čo zároveň podčiarklo zmysel organizovať multidisciplinárne podujatia Komorou pre medicínske právo – MEDIUS.


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013

UNIVERSITAS DISPUTATIONE je projekt interaktívnych diskusií určených pre študentov právnických, lekárskych, farmaceutických a filozofických fakúlt a odborníkov z oblasti práva, medicíny, farmácie, či filozofie. Zmyslom diskusií je prepojiť Univerzitu s Praxou - zvýrazniť moment stretnutia sa "rodiacich sa"  a "existujucich" odborníkov a urobiť z ich interakcie záznam.


Tohtoročné UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013 sa budú týkať multidisciplinárnych tém očkovania, transplantácie a transsexuality.  

Projekt nadväzuje na úspešnú sériu diskusií, ktoré Komora pre medicínske právo – MEDIUS organizovala v rámci výučby predmetu Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ.

Účasť na diskusiách je bezplatná.

Povinné očkovania – balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta
Termín: 16.10.2013
Miesto: Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 30, miestnosť 13

O čom budeme hovoriť: Čo je to očkovanie? Čo vedie štát k stanoveniu povinnosti podrobiť sa očkovaniu? Aká je právna úprava tejto problematiky? Aké sú zdravotné benefity očkovania? Kto zodpovedá za čo? Aké sú povinnosti všeobecných lekárov a aké sú povinnosti rodičov? Akú úlohu má v procese očkovania Úrad verejného zdravotníctva SR? Je možné sankcionovať tých, ktorí nesplnili povinnosti stanovené právnymi predpismi?

Diskutéri:

    MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH-  pediater a infektológ; Centrum na očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania, Detské infekčné oddelenie a II. Klinika detí a dorastu DFN a LF UPJŠ Košice
    Mgr. Adriána Jesenková, PhD. - odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
    Ing. Marián Fillo- aktivista, správca stránky http://slobodaVockovani.sk
    JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.- advokát, odborník na medicínske právo, partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS

Je ona „on“? Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika
Termín: 23.10.2013
Miesto: Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 30, miestnosť 13

O čom budeme hovoriť: Čo je to transexualita?  Aké sú podmienky pre zmenu pohlavia? Sú osoby, ktoré podstúpili tento zákrok, diskriminované? Aký vplyv má zmena pohlavia na rodinné vzťahy, ostáva otec otcom a matka matkou? Je všetko, čo je technicky možné aj prospešné pre jednotlivca či spoločnosť? Ako sa na zmenu pohlavia pozerá psychológia, bioetika a právo?
Diskutéri: v krátkom čase doplníme.

Môžeme disponovať svojím telom? - právne, medicínske a psychologické otázky transplantácií
Termín: 6.11.2013
MIesto: Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 30, miestnosť 13


O čom budeme hovoriť: Čo je to transplantácia? Môžme darovať vlastné telo na vedecké účely? Môžme darovať svoje orgány? Ako to funguje po našej smrti – môže byť z nášho tela vyňatý orgán aj bez nášho súhlasu udeleného za života? Môže rodina zomrelého ovplyvniť či bude orgán odobratý a určiť osobu ktorej bude transplantovaný? Aké sú právne a medicínske podmienky pre darovanie orgánov či tkanív? Je darovanie orgánov naozaj „darovaním“?

Diskutéri: v krátkom čase doplníme.

Študentské sympózium - Právo a výzvy súčasnej medicíny
Termín: 13.11.2013
Miesto: Právnická fakulta UPJŠ, Košice
Vyjadri svoj názor k právnym otázkam súčasnej medicíny. Transplantácie, asistovaná reprodukcia, eutanázia, transexualita, či ochrana osobnosti pacienta. Čo si myslíš o týchto témach? Svoj názor v podobe odborného príspevku v rozsahu do 15.000 slov zašli do 30.10.2013 na vzdelavanie@medius.sk. Najlepšie príspevky budú vydané v elektronickej publikácii a odprezentované 13.11.2013 na študentskom sympóziu v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Nájdete nás aj na FACEBOOKU.


KONFERENCIA: Aké princípy vládnu zdravotníctvu? (apríl 2013)

Princípy sú základom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spoločnosti. Medzi ich proklamovanou prítomnosťou a ich reálnym uplatňovaním v praxi zdravotníctva však môže existovať disproporcia. Transparentnosť  pri tvorbe legislatívy a právna istota? Solidarita? Ochrana vlastníctva, či povinnosť liečiť bez ohľadu na ekonomickú stratu? Kvalita liečby v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnávanie šancí zdravotne postihnutých?

Záštitu nad konferenciou prevzala MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. a JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR a účastníci konferencie si mohli vypočuť príspevky popredných odborníkov z oblasti práva, ekonómie, bioetiky, morálnej teológie a medicíny Slovenska a zahraničia medzi ktorými nechýbal MUDr. Marián Kollár (prezident Slovenskej lekárskej komory), PharmDr. Ondrej Sukeľ (1.viceprezident Slovenskej lekárnickej komory), MUDr. Miroslav Mikolášik (poslanec Európskeho parlamentu), doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., Ing. Vladimír Petrovič, JUDr. Mgr. Jana Srníková, JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., JUDr. Ondrej Škodler, MUDr. Peter Bandura, PhD., JUDr. Dušan Podolský, doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., et. PhD., Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD., Mgr. Martin Schimmer, JUDr. Jana Marečková, prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., JUDr. Katarína Belešová, MPH., PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, Dr. Vladimír Mičieta, MUDr. Jozef Weber, doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., JUDr. Ivan Humeník, PhD., Ing. Vladimír Synek, CSc., doc.ThDr. Ing. Inocent M. Szaniszló, PhD., OP, JUDr. Adam Doležal, LL.M., Assoc. Prof. Jitse P van Dijk, MD., PhD., LL.M., doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD., Mgr. Adriana Jesenková, PhD., Mgr. Adriana Švirková, Ing. arch. Radoslav Herda, MUDr. Darina Sedláková, MPH., JUDr. Lucia Madleňáková, doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD., Mgr. Iveta Lazorová, PhDr. Mária Humeníková, Gijs van Dijck, LL.M., PhD., MUDr. Branislav Sepeši, Mgr. Radek Policar, Mgr. Petra Melotíková, MUDr. Mgr. Jolana Tešínová, prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

Príspevky prednášajúcich boli publikované v medzinárodnom zborníku, ktorý vydalo vydavateľstvo EUROKODEX.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 11.-12.4.2013 v Konferenčnej sále VERITAS na Dominikánskom námestí v Košiciach.

Viac o konferencii nájdete na samostatnej stránke konferencie: http://www.konferencia.medius.sk


DISKUSIE: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 (október-december 2012)

   GENERÁLNY PARTNER                                 PARTNER

 

 

 

 

 

Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. pripravuje v priebehu mesiacov október – december 2012  v odbornej spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach projekt  UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012.

 

Zmyslom projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 je vzdelávať inovatívnou formou a poskytnúť vzdelanie, ktoré  prekračuje sterilitu jednotlivých odborov a ukáže študentom a odbornej verejnosti  komplexnosť a zložitosť reálnej praxe, a tak vytvorí priestor pre pomenovanie problematických oblastí a hľadanie východísk.

 

Ďalší cieľom je efektívne prepájať prax s akademickou pôdou, sieťovať odborníkov, vytvárať pre nich možnosti nadväzovania spolupráce a výmeny kontaktov.

 

Všetky diskusie budú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi sú 3 až 5 pozvaní diskutéri z rôznych oblastí (právo – medicína – farmácia – psychológia – ekonómia – bioetika – filozofia/teológia...), ktorí sa vyjadria k téme diskusie. Pnutie názorov medzi nimi samotnými, čo sa cielene moderátorom prenáša na zúčastnené publikum, motivuje publikum k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi podnetmi a otázkami. 

 

Účasť odborníkov zároveň umožní  vytvorenie platformy odbornej debaty o skutočných prípadoch, ktorá študentom dovolí nahliadnuť do praxe a zasadiť poznatky získané počas štúdia do širších súvislostí. Prepojenie odborníkov a pedagógov z rôznych oblastí umožní aj im obohatiť sa o nové poznatky, názory a prístupy, ktoré budú môcť následne aplikovať pri výučbe a v praxi, z čoho budú môcť čerpať ďalšie skupiny študentov, pacientov a odborná verejnosť.

 

Témy diskusií


V rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 budú zrealizované štyri diskusie v príjemných priestoroch Historickej auly Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, vždy so začiatkom o 15:30. Diskutéri v debatnom paneli budú debatovať na tieto témy:

 

1. diskusia: Bolo by možné liečiť bez liekov?  (23. október 2012 o 15.30 hod.)


2. diskusia: Je najlepší liek lacný liek? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov  (7. november 2012 o 15.30 hod.)


3. diskusia: Môže byť reklama liekom pre liek? (21. november 2012 o 15.30 hod.)


4. diskusia: Čo ťa nezabije, to ťa posilní – platí to aj v zdravotníctve? (5. december 2012 o 15.30 hod.)


KONFERENCIA: Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky (máj 2012)

Biomed. výskum (klinické skúšanie) sú nevyhnutným medzistupňom vedúcim k registrácii lieku. Množstvo zainteresovaných subjektov a veľké riziká vo vzťahu k účastníkom výskumu generujú v praxi viacero otázok. Aké sú nástrahy a riziká výskumu? Ako by mal byť chránený účastník výskumu? Aké práva a povinnosti má zadávateľ, pracovisko klinického skúšania, či samotný skúšajúci? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadali účastníci konferencie odpovede.


S príspevkami na konferencii vystúpili poprední odborníci v oblastiach práva, medicíny, bioetiky a morálnej teológie z 5 európskych krajín. Účastíci budú mať možnosť vypočuť si prednášky a diskutovať s odborníkmi ako sú prof. Dr. Dr. Marie Jo Thiel (Nemecko), prof. MUDr. Jozef Sopko (Švajčiarsko), prof. dipl.Ing. Dr. Weinhäusel, Andreas (Rakúsko), doc. Ing. ThDr. Inocent Mária Szaniszlo, Ph.D. (Slovensko), prof. Karl-Heinz Peschke (Rakúsko), Mgr. Policar (Česká republika), JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. (Slovensko), doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Česká republika), JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LLM. (Česká republika), prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. (Slovensko), MUDr. Pavol Gibala, CSc. (Slovensko), prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (Slovensko).Príspevky prednášajúcich, ale aj ďalšie prihlásené príspevky boli publikované v Zborníku konferencie, ktorý vydalo vydavateľstvo EUROKODEX (link tu).

 

Konferencia sa uskutočnila 3. mája 2012 v kongresovej sále hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01.

 

Viac o konferencii nájdete na samostatnej stránke konferencie: http://konferencia2012.medius.sk


DISKUSIA: Výhrada svedomia a jej dopady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (apríl 2012)

Diskusia Výhrada svedomia a jej dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa uskutočnila 26. apríla 2012 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v posluchárni P1 na Triede SNP č. 1. Diskusia bola organizovaná Komorou pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.


Čo znamená pojem výhrada vo svedomí? Kde sa uplatňuje? Je vôbec možné pre lekárov na Slovensku si ju uplatniť? Aký je jej dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti? Aké problémy vznikajú s možnosťou, alebo na druhej strane s nemožnosťou jej uplatnenia?Na tieto a mnohé iné otázky diskutovali odborníci na etiku, medicínu a právo:

 

Diskusiu podporila:


DISKUSIA: Surogačné materstvo - prijateľná forma ľudskej reprodukcie? (december 2011)

Surogačné materstvo alebo náhradné materstvo je jednou z techník reprodukčnej medicíny, ktorá predstavuje riešenie pre neplodné páry (ženy), ktoré nemôžu donosiť vlastné dieťa. Od iných techník, akými sú umelá inseminácia alebo in vitro oplodnenie sa odlišuje tým, že angažuje tretiu osobu tj. náhradnú (surogačnú) matku, ktorá na základe zmluvy uzavretej s objednávateľským párom vynosí dieťa pre tento pár, pričom sa zmluvou zaväzuje “previesť” rodičovské práva na objednávateľov. Môže ísť o jej biologické dieťa, pokiaľ je surogačná matka umelo inseminovaná resp. je darkyňou vajíčka (čiastočná surogácia) alebo sa využije genetický materiál objednávateľského páru (úplná surogácia).

Náš právny poriadok inštitút náhradného materstva nepozná. Dokonca ho vylučuje ustanovením paragrafu 82 ods. 1: “ Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.”  Rovnaké ustanovenie nájdeme, aj v českom nedávnom schválenom Občianskom zákonníku, ktorý ale pre náhradné materstvo pri úprave osvojenia v par. 799 OZ stanovuje výnimku zo zákazu osvojenia blízkych osôb v priamom rade.  Osobitná úprava náhradného materstva neexistuje.

Dilemy spojené s touto metódou nemožno uzavrieť len do rámca absencie právnej regulácie. Ak by sme sa rozhodli ísť cestou úpravy, aký prístup si zvoliť? Ako upraviť odmenu matky v zmluvách o surogácii? Ako a na akom základe vymáhať “prevod” rodičovských práv? Má štát zaručiť prípustnosť všetkých dostupných reprodukčných metód za účelom možnosti realizácie práva na reprodukciu (right to procreation)?  Akým spôsobom riešiť spory o zverenie dieťaťa do opatery medzi objednávateľmi a surogačnou matkou, ktorá sa odmieta dieťa vzdať? Akú váhu prikladať väzbe surogačnej matky na dieťa vytvorenej počas tehotenstva? Alebo je tento spôsob krokom k depersonalizácii reprodukcie a inštrumentalizácii človeka (surogačnej matky, dieťaťa)? Otázok spojených s touto témou je nemálo.

 

Odpovede  na niektoré z nich sme sa pokúsili nájsť s pozvanými hosťami, odborníkmi z oblasti práva, psychológie a etiky, ktorými boli:

 

Diskusia sa uskutočnila 7. decembra 2011 o 14.00 na Právnickej fakulte UPJŠ (Kováčska 30) v miestnosti  P14.

 

Diskusiu podporila: 


KONFERENCIA: Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach (október 2011)

Konferencia s názvom "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach", sa uskutočnila dňa 20.októbra 2011 o 15:00 v konferenčných priestoroch Hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie č. 1.

Obsahom konferencie boli prezentácie týkajúce sa nových výziev pre riešenie aktuálneho ekonomicko- právneho stavu, v ktorom sa zdravotnícky segment momentálne nachádza. Otvorená diskusia umožnila aj pasívnym účasníkom konferencie klásť otázky týkajúce sa konkrétnych problémov praxe (riziká povolania lekár, obrana proti šikanóznym podaniam zo strany pacientov, formovanie partnerského vzťahu lekár a pacient a podobne).

 

Program seminára:

 

J. Vančík, Košice

Nemocnika Košice- Šaca, 1. súkromná nemocnica

Príspevok: Jasné zmluvy robia dobrých priateľov (dôsledky definovania efektívneho systému starostlivosti o pacienta na fungovanie vzťahu lekár - pacient a spokojnosť pacienta).

 

K. Levay, Košice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Príspevok: Vplyv nedôslednosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na zdravie pacienta a dobré meno poskytovateľa.

 

I. Humeník, J. Bodnár, Košice

Komora pre medicínske právo- MEDIUS

Príspevok: Komora pre medicínske právo- MEDIUS ako prostredník vo vzťahu lekár - pacient.


DISKUSIA: Eutanázia – „právo“ na smrť? (máj 2011)

Je eutanázia novým „ľudským“ právom, ktoré by štát mal uznať a stanoviť pre jeho realizáciu právny rámec? Existuje „právo na smrť“? Má, resp. mal by mať jednotlivec nárok žiadať od štátu vytvorenie podmienok pre "humánne" kontrolované ukončenie života? Nie je aj toto rozhodnutie formou nakladania s integritou fyzickej osoby, do ktorej by štát nemal negatívne zasahovať? Kontrolované ukončenie smrti v jeho čistej aktívnej podobe je na Slovensku zakázané a sankcionované v rámci režimu trestného práva. Napriek tomu, že sa môže zdať táto otázka vyriešená, nie je tomu tak, čo môžu iste potvrdiť zdravotnícki profesionáli starajúci sa o terminálne chorých pacientov trpiacich neznesiteľnými bolesťami. Istou cestou je paliatívna zdravotná starostlivosť, ktorá sa označuje aj ako aktívna nepriama eutanázia (s čím viacerí odborníci na paliatívnu zdr. starostlivosť nesúhlasia). Je naozaj rozdiel medzi aktívnou priamou eutanáziou (napr. typu Holandska) a paliatívnou zdr. starostlivosťou? Prax prináša mnohé otázniky, na ktoré sa len ťažko hľadajú adekvátne odpovede.

Diskusia sa uskutočnila 3. mája 2011 o 14.15 na Právnickej fakulte UPJŠ (Kováčska 30), miestnosť P05.
 
Možnosť formulovať svoj názor prijali štyria odborníci z rôznych oblastí:
 
 

 

 

Diskusiu podporila:


KONFERENCIA: Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania (apríl 2011)

Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 13. apríla 2011 uskutočnila medzinárodná konferencia na tému Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania. Konferenciu organizovala ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo - MEDIUS a pozvanie na ňu prijalo viacero popredných odborníkov zo Slovenska a z Čiech.


Ťažisková téma konferencie bola obsahovo veľmi bohatá. Podpornými tézami konferencie boli:


Príspevkyo.i. na konferencii predniesli aj JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD. (SR), Mgr. Radek Policar (ČR), JUDr. Tomáš Doležal, PhD. (ČR), JUDr. Petr Šustek, PhD. (ČR), JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. a ďalší.


DISKUSIA: Deti zo skúmavky – asistovaná reprodukcia ako právny a medicínsky fenomén 20. storočia (apríl 2011)


Asistovaná reprodukcia je bezpochyby jedným z dôležitých úspechov medicínskej vedy 20. storočia. Vykonávanie asistovanej reprodukcie in vitro vyvoláva nielen právne, ale predovšetkým etické, morálne či náboženské otázky. Právo v nastolenej problematike vystupuje  v úlohe regulátora, ktorý reaguje na hodnotové nastavenie spoločnosti. Základným etickým otáznikom je právne postavenie embrya. Odpoveď na túto otázku ovplyvňuje ďalšie postoje k otázkam vedeckého výskumu na embryách, či celkovým disponovaním embryom. Faktom ostáva, že právne nastavenie v rámci Slovenskej republike je nevyhovujúce (de facto žiadne).


Základnými tézami diskusie boli:


Diskusia sa uskutočnila 29. marca 2011 o 14.15 v budove PrF UPJŠ na Kováčskej 30, v miestnosti P05 .

Diskutérmi boli:

 

Diskusiu podporila:


Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi