Pacientské práva

Zóna pre členov

Nová registrácia

Pacientské práva

 

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci, tak aj pacienti majú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti svoje práva a povinnosti. Dá sa povedať, že ich práva musia byť chránené naozaj dôrazne. Prečo?

Pacient sa vstupom do zdravotníckeho zariadenia v podstate „vydáva“ zdravotníckemu personálu, ktorému verí, že zlepší jeho zdravie, zistí čo je dôvodom jeho bolestí a vylieči ho.

V takomto krehkom vzťahu vždy existuje riziko, že princíp dôvery bude zneužitý (vedome, alebo nevedome). Negatívnych príkladov zneužívania postavenia lekára nám história ponúka nespočetne veľa.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k zásahom do osobnostných práv pacienta – do jeho tela, psychicky, súkromia, intimity a podobne. Každý úkon zdravotníckeho pracovníka je teda spôsobilý zasiahnuť niektoré zo základných práv pacienta. Úcta ku každému jednotlivcovi a absolútna povaha jeho osobnostných práv kladie zdravotníckemu pracovníkovi podmienku, aby pred každým zákrokom získal od pacienta jeho súhlas – a to nie súhlas hocijaký, ale informovaný. Pacient vyjadruje svoju vôľu na základe informácií, ktoré mu je zdravotnícky pracovník povinný zrozumiteľným spôsobom pred vyžiadaním súhlasu oznámiť. Jedine pacient je oprávnený rozhodovať o svojom zdraví a o tom, kto do jeho zdravia a akým spôsobom zasiahne (až na výnimky nútenej starostlivosti). Napríklad v Nemecku je poskytnutie zdr. starostlivosti bez riadneho vopred daného súhlasu hodnotené ako trestný čin.

 


 

Získanie informovaného súhlasu je len jedna z povinností, ktoré musia byť splnené na to, aby sme zdravotnú starostlivosť mohli označiť za vykonanú v súlade so zákonom. Ďalšími právami pacienta sú:

 


 

Nevyhnutnosť garancie práv fyzických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti viedlo k prijatiu viacerých medzinárodných dohovorov, ktoré sa priamo alebo sprostredkovane týkajú ochrany pacienta. Medzi ne môžme zaradiť predovšetkým:


Pre vyvážený vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom je potrebné, aby každý z nich poznal svoje práva a povinnosti. Vytváranie tlaku na poskytovateľa, aby pri svojej činnosti postupoval eticky a v plnom rešpekte osoby pacienta je v konečnom dôsledku v rukách samotného pacienta.

Ak pacienti nebudú poznať svoje práva a nebudú prirodzene očakávať ich dodržiavanie, budú poskytovatelia zdr. starostlivosti len pomaly zlepšovať etické a právne štandardy svojej činnosti.

 

Pacientské práva | Hovorte s nami