Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

Právna úprava poistných vzťahov a otázky priamych platieb

Financovanie zdravotníctva je pálčivou témou už niekoľko rokov, pričom markatne ovplyvňuje najzákladnejší vzťah z pohľadu medicínskeho práva vzťah medzi lekár- pacient.


Súčasný model hradenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa zakladá prevažne na financovaní z odvodov na zdravotné poistenie v pluralitnom systéme s viacerými zdravotnými poisťovňami.   Popri tzv. daňovom modele ide len o jeden z možných spôsobov financovania. Systém je zložitý už len tým, že zahŕňa vzťahy medzi množstvom subjektov tj. spotrebiteľmi zdravotnej starostlivosti (pacientmi), poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, platcami (zamestnávateľmi) poistenia, zdravotnými poisťovňami a v neposlednom rade štátom. Zúčastnení sa zhodnú na tom, že financovanie poskytovanej starostlivosti tak ako je doteraz realizované  neuspokojuje  lekárov (problémy pri úhradách poskytnutej starostlivosti, uhrádzanie starostlivosti za poistencov štátu) ani pacientov (kvalita poskytovanej starostlivosti). Pre zlepšenie vlastného postavenia je nevyhnutné poznať existujúcu úpravy, aby bolo možné poukázať na jej nedostatky a určiť potrebné zlepšenie.


Cieľom kurzu je v prvom rade poskytnúť prehľad o aktuálnej právnej úprave financovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V prvom rade, sa kurz venuje ustanoveniam zákona  o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z., ktorý upravuje najmä vzťah poistencov a zdravotných poisťovní a zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý vymenúva úkony, pomôcky a liečivá hradené z verejného poistenia.  Z hľadiska komplexného pohľadu na problém financovania je potrebné vysvetliť fungovanie:

 

V druhej časti sa môžeme presunúť ku kategorizácii príjmov do zdravotníctva (poistné, priame platby), ich percentuálnemu podielu na príjmoch, výhodám a nevýhodám oboch systémov a úvahám o možnej právnej úpravy modifikovanému systému. Argumenty sa budú týkať predovšetkým: spôsobu právnej úpravy priamych platieb a ich administráciu či vzťahu k právu na zdravie a bezplatnú zdravotnú starostlivosť garantovanú ústavou.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 « späť na zoznam tréningov »
Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi