Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

 

Vzdelávanie je jedným zo základných poslaní Komory. Uvedené pramení z nášho presvedčenia, že zdravému prostrediu v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť bezprostredne napomáha, že poskytovateľ a pacient majú informácie o svojich právach a povinnostiach.


Informovaná osoba dokáže lepšie predchádzať rizikám svojho povolania, má náskok pred svojou konkurenciou a je schopná ponúkať služby s vysokou pridanou hodnotou.

Zameranie
Aj keď je vzdelávanie realizované Komorou zamerané špeciálne na zdravotníckych pracovníkov, je možné na základe dohody pripraviť kurzy aj pre rôzne druhy pacientských organizácií.

Obsah tréningových modulov
Komora ponúka vlastné tréningové kurzy, ktorých témy sú uvedené nižšie. Súčasne je možné pripraviť tréningový modul podľa zadania objednávateľa.

Metodika
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Nejedná sa teda o klasickú prednášku, ale o aktívnu interakciu medzi lektorom a účastníkmi kurzu. Každý účastník má možnosť predmetnú tému zažiť prostredníctvom modelových prípadov, argumentačných cvičení a podobne.
Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou (klasický tréning) alebo dištančnou formou (eLearning).

Výstup
Účastník o úspešnom absolvovaní kurzu získa potvrdenie (certifikát).

Ďalšie informácie a objednávky
Podrobnejšie informácie o vzdelávaní, ako aj inštrukcie týkajúce sa objednania vzdelávacieho kurzu je možné získať zaslaním dotazu na emailovú adresu vzdelavanie(at)medius.sk.


Komora ponúka nasledovné tréningové moduly:


Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi