Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Vzdelávanie

Zóna pre členov

Nová registrácia

Tréningy

 

Vzdelávanie je jedným zo základných poslaní Komory. Uvedené pramení z nášho presvedčenia, že zdravému prostrediu v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť bezprostredne napomáha, že poskytovateľ a pacient majú informácie o svojich právach a povinnostiach.


Informovaná osoba dokáže lepšie predchádzať rizikám svojho povolania, má náskok pred svojou konkurenciou a je schopná ponúkať služby s vysokou pridanou hodnotou.

Zameranie
Aj keď je vzdelávanie realizované Komorou zamerané špeciálne na zdravotníckych pracovníkov, je možné na základe dohody pripraviť kurzy aj pre rôzne druhy pacientských organizácií.

Obsah tréningových modulov
Komora ponúka vlastné tréningové kurzy, ktorých témy sú uvedené nižšie. Súčasne je možné pripraviť tréningový modul podľa zadania objednávateľa.

Metodika
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Nejedná sa teda o klasickú prednášku, ale o aktívnu interakciu medzi lektorom a účastníkmi kurzu. Každý účastník má možnosť predmetnú tému zažiť prostredníctvom modelových prípadov, argumentačných cvičení a podobne.
Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou (klasický tréning) alebo dištančnou formou (eLearning).

Výstup
Účastník o úspešnom absolvovaní kurzu získa potvrdenie (certifikát).

Ďalšie informácie a objednávky
Podrobnejšie informácie o vzdelávaní, ako aj inštrukcie týkajúce sa objednania vzdelávacieho kurzu je možné získať zaslaním dotazu na emailovú adresu vzdelavanie(at)medius.sk.


Etické princípy a právne normy týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti

Postavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  sa po roku 1989 výrazne zmenilo. Došlo k privatizácii ambulantnej sféry, pričom lekári  (zdravotnícki pracovníci) sa ocitli v spleti rôznorodých právnych vzťahov regulovaných množstvom právnych predpisov rôznorodej povahy. Na jednej strane sú dnes subjektmi súkromného práva, no na druhej strane podliehajú štátnej regulácii predovšetkým v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej financovania.

Cieľom tohoto kurzu je uviesť účastníka do základov právnej teórie,  t.j. účastník sa dozvie ako rozumieť termínom:

Nadobudnuté poznatky účastníci následne aplikujú pri poznávaní právnych noriem verejnoprávnej povahy, ktoré sa vzťahujú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej financovanie ako aj najzásadnejšie normy súkromného práva upravujúce postavenie lekára (občiansky a obchodný zákonník). Cieľom  je poskytnúť základnú orientáciu v právnych normách, ktoré ovplyvňujú výkon lekárskej praxe.
Prvý kurz uzatvára prehľad základných princípov v bioetike. Najmä princíp:

Významné sú hlavne preto, lebo sa univerzálne uplatňujú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všetkých vyspelých štátoch.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Informovaný súhlas a súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Informovaný súhlas je jedným zo základných inštitútov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Správne pochopenie jeho obsahu a správne aplikovanie príslušných zákonných ustanovení v medicínskej praxi je jazýčkom na váhach dovolenosti zásahu do integrity pacienta. Zanedbanie informovaného súhlasu môže mať ďalekosiahle následky.

Obsahom modulu je vysvetlenie zásad na ktorých je budovaný informovaný súhlas, rozdelenie subjektov a ich postavenia v procese získavania informovaného súhlasu, formy súhlasu, jeho náležitosti a upozornenie na riziká ktoré sa najviac prejavujú v praxi. Účastník je oboznámený aj s výnimkami na základe ktorých je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť aj bez súhlasu pacienta. Účastník modulu po jeho absolvovaní by mal vedieť v praxi postupovať tak, aby v prostredníctvom správneho aplikovania informovaného súhlasu chránil nielen pacienta, ale aj samotného poskytovateľa.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede.  Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky. 

 


 


Informácie o zdravotnom stave a zdravotná dokumentácia

Pacientovmu právu na informácie o jeho zdravotnom stave prislúcha povinnosť zdravotníckeho pracovníka tieto informácie poskytnúť. Zdravotný stav pacienta je zachytený v zdravotnej dokumentácii. Informácie často požaduje nielen pacient, ale aj iné osoby. Aké sú povinnosti zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním informácií o pacientovi? Ktoré informácie je zdravotnícky pracovník povinný pacientovi oznámiť a kedy tak má urobiť? V prípade, že zdravotnú starostlivosť poskytuje tím zdravotníckych pracovníkov, kto z nich má informácie poskytovať?

Obsahom modulu je vysvetlenie obsahu pacientovho „práva na informácie“, určenie jeho hraníc a spôsobu výkonu. Druhou časťou modulu sú otázky správneho vedenia zdravotnej dokumentácie, formy zdravotnej dokumentácie a informácie o chystaných zmenách v rámci projektu eHealth. Absolvent modulu by mal byť v praxi schopný rozhodnúť, ktoré informácie ktorým osobám musí poskytnúť, akým spôsobom a v akom rozsahu tak má urobiť. Súčasne by mal byť schopný eliminovať nedostatky, ktoré sú najviac frekventované pri vedení zdravotnej dokumentácie. Tento modul je vhodné absolvovať spoločne s modulom „Inštitút povinnej mlčanlivosti a jeho aplikačné problémy“.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede.  Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Inštitút povinnej mlčanlivosti a jeho aplikačné problémy

Každá osoba má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu a skutočnostiach súvisiacich s jej zdravotným stavom. Údaje o zdravotnom stave tvoria najintímnejšiu súčasť súkromia fyzickej osoby. Z týchto hodnotových základov vychádza aj koncepcia povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov. Mlčanlivosť je esenciálnym znakom vzťahu lekár – pacient, bez ktorého by pri  poskytovaní zdravotnej starostlivosti  chýbala potrebná dôvera. Je táto povinnosť absolútna, alebo  z nej existujú výnimky? Aké sú následky porušenia povinnosti.

Obsahom modulu je vysvetliť jeden zo základných princípov uplatňujúcich sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V rámci modulu je účastník oboznámený s obsah povinnosti, sankciami za jej porušenie a zároveň rieši konkrétne modelové situácie ktoré sa v praxi vyskytujú (informovanie verejnosti o zdr. stave pacienta – verejne osoby/súkromné osoby, mlčanlivosť vo vzťahu k súdu, orgánom činným v trestnom konaní, mlčanlivosť vo vzťahu k príbuzným pacienta..). Rovnako sú diskutované výnimky z mlčanlivosti a ich rozsah. Absolvent modulu by mal byť schopný v praxi postupovať tak, aby neporušoval povinnosť mlčanlivosti. Tento modul je vhodné absolvovať spoločne s modulom „Informácie o zdravotnom stave a zdravotná dokumentácia“.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Aké sú práva pacienta – aké sú práva zdravotníckeho pracovníka?

Zdravotnícky pracovník a  pacient by mali byť vo vzájomne rovnocennom vzťahu. Situácia, kedy sa viac zdôrazňujú práva jedného z nich na úkor druhého nie je dobrá. Aké sú však tieto práva v skutočnosti? Poznať odpoveď na uvedenú otázku je veľmi dôležité. Domnienky a dohady môžu totiž v praxi generovať veľké problémy.

Obsahom modulu je vysvetlenie katalógu práv pacienta a práv zdravotníckych pracovníkov s poukázaním na ich vzájomné interakcie. Cieľom modulu je vysvetliť účastníkom ako má byť z právneho a etického hľadiska správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorá bude rešpektovať osobnostné práva pacienta. Ďalším cieľom je vysvetliť obsah práv zdravotníckych pracovníkov. Absolvent modulu by mal byť v praxi schopný rozlíšiť oprávnené nároky pacienta od jeho „vrtochov“. Absolvent by mal byť súčasne schopný postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti eticky a v súlade s predpismi upravujúcimi osobnostné práva fyzických osôb.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Právne-etické-ekonomické aspekty dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť je služba ktorá sa poskytuje na báze dobrovoľnosti (až na niektoré výnimky). Je teda pre ňu charakteristický zmluvný princíp. Je poskytovateľ povinný za každých okolností uzatvoriť s pacientom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Je možné uzatvorenú dohodu ukončiť? Akým spôsobom? Je rozdiel medzi uzatvorením dohody a poskytnutím starostlivosti? Čo všetko môže dohoda o zdravotnej starostlivosti obsahovať a ký to má význam pre poskytovateľa a pacienta?

Cieľom modulu je vysvetliť účastníkom základné znaky vzťahu poskytovateľ – pacient a poukázať predovšetkým na súvisiace aspekty ktorými sú spotrebiteľské práva pacienta vo vzťahu k poskytovateľovi, etické a ekonomické rozmery dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zároveň je cieľom ozrejmiť účastníkom obsah dohody a rozsah vzájomných práv a povinností, ktoré v nej môžu byť upravené. Absolvent modulu bude vybavený podstatnými informáciami týkajúcimi sa zmluvného zabezpečenia vzťahu poskytovateľ – pacient. Súčasne by mal byť v praxi schopný správne reagovať na uplatňovanie spotrebiteľských práv pacienta (napr. otázky reklamácií a podobne).

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - I. časť

S poskytovaním zdravotnej starostlivosti je neoddeliteľne spojená vysoká miera rizika. Toto riziko je od prípadu k prípadu iné, no nikdy sa nedá eliminovať úplne. Aké druhy zodpovednosti môžu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vzniknúť? Aké dôsledky môže mať zodpovednosť za pochybenie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a aké dôsledky pre konkrétneho zdravotníckeho pracovníka?
Prvá časť vzdelávacieho modulu venovaná zodpovednosti pri poskytovaní zdr. starostlivosti sa orientuje na základné pojmy a znaky právnej zodpovednosti.  Obsahom je aj rozdelenie druhov zodpovednosti a ich ilustrácia na konkrétnych prípadoch z praxe.

Cieľom modulu je vysvetliť účastníkovi jeho postavenie v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a riziká z tohoto postavenia vyplývajúce. Len poučená osoba dokáže využiť dostupné nástroje, ktorými riziká svojho povolania eliminuje. Absolvent modulu bude vedieť rozlíšiť škodu od ujmy a bude rozumieť rozdeleniu rôznych druhov právnych zodpovedností a možných konzekvencií ktoré mu z nich vyplývajú. Absolvent bude informovaný o hlavných aspektoch trestoprávnej zodpovednosti a najviac frekventovaných skutkových podstatách trestných činov.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 Zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - II. časť

Tento modul je pokračovaním prvej časti o právnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V druhej časti sa účastník modulu dozvie o druhoch občianskoprávnej zodpovednosti za škodu. Podstatná časť kurzu je zameraná na vysvetlenie najviac rizikových situácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a možností prevencie pred zodpovednosťou za spôsobenú škodu. V rámci modulu sú diskutované zaujímavé súdne rozhodnutia zahraničných i domácich súdov a ich odkaz pre zdravotnícku prax.

Cieľom modulu je oboznámiť účastníka s kazuistikami týkajúcimi sa jednotlivých druhov občianskoprávnej zodpovednosti za škodu a s rozsahom v akom sa škoda nahrádza. Absolvent modulu bude vedieť rozlišovať medzi škodou a nárokmi zo zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby.  Modul je koncipovaný s dôrazom na praktický efekt pre jeho účastníka a jeho výstupom sú konkrétne odporúčania do zdravotníckej praxe.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Základy zmluvného práva pre lekárov

Lekári vykonávajúci ambulantnú prax sú okrem iného aj subjektmi obchodného práva- podnikateľmi. Nevyhnutnou súčasťou podnikania je uzatváranie zmlúv, pretože tieto viac alebo menej podrobným spôsobom stanovujú práva a povinností účastníkov.  Kontraktačný proces a jeho priebeh môže v bežnom podnikaní znamenať rozdiel medzi úspechom alebo zlyhaním.
Pre lekárov sú najzásadnejším typom zmlúv existenčne ovplyvňujúcim chod ambulancií zmluvy  so zdravotnými poisťovňami. Uzatvárajú však aj zmluvy s iným typom subjektov, inými podnikateľmi. Ponúkaný kurz poskytne účastníkovi lepšiu orientáciu v otázkach zmluvného práva. V prvom rade informácie všeobecnej povahy:


Tie budú doplnené charakteristikou podstatných náležitostí najčastejšie využívaných zmlúv, či už ich uzatváranie upravuje Občiansky, Obchodný zákonník alebo Zákonník práce. pracovná zmluva, dohoda o vykonávaní pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta, kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o nájme, zmluva o sprostredkovaní.
V neposlednom rade vystupujú lekári aj ako spotrebitelia (napr. v zmluvách s mobilnými operátormi, poskytovateľmi internetového pripojenia), preto kurz končí exkurzom k spotrebiteľským zmluvám a ochrane spotrebiteľa.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Právna úprava poistných vzťahov a otázky priamych platieb

Financovanie zdravotníctva je pálčivou témou už niekoľko rokov, pričom markatne ovplyvňuje najzákladnejší vzťah z pohľadu medicínskeho práva vzťah medzi lekár- pacient.


Súčasný model hradenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa zakladá prevažne na financovaní z odvodov na zdravotné poistenie v pluralitnom systéme s viacerými zdravotnými poisťovňami.   Popri tzv. daňovom modele ide len o jeden z možných spôsobov financovania. Systém je zložitý už len tým, že zahŕňa vzťahy medzi množstvom subjektov tj. spotrebiteľmi zdravotnej starostlivosti (pacientmi), poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, platcami (zamestnávateľmi) poistenia, zdravotnými poisťovňami a v neposlednom rade štátom. Zúčastnení sa zhodnú na tom, že financovanie poskytovanej starostlivosti tak ako je doteraz realizované  neuspokojuje  lekárov (problémy pri úhradách poskytnutej starostlivosti, uhrádzanie starostlivosti za poistencov štátu) ani pacientov (kvalita poskytovanej starostlivosti). Pre zlepšenie vlastného postavenia je nevyhnutné poznať existujúcu úpravy, aby bolo možné poukázať na jej nedostatky a určiť potrebné zlepšenie.


Cieľom kurzu je v prvom rade poskytnúť prehľad o aktuálnej právnej úprave financovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V prvom rade, sa kurz venuje ustanoveniam zákona  o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z., ktorý upravuje najmä vzťah poistencov a zdravotných poisťovní a zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý vymenúva úkony, pomôcky a liečivá hradené z verejného poistenia.  Z hľadiska komplexného pohľadu na problém financovania je potrebné vysvetliť fungovanie:

 

V druhej časti sa môžeme presunúť ku kategorizácii príjmov do zdravotníctva (poistné, priame platby), ich percentuálnemu podielu na príjmoch, výhodám a nevýhodám oboch systémov a úvahám o možnej právnej úpravy modifikovanému systému. Argumenty sa budú týkať predovšetkým: spôsobu právnej úpravy priamych platieb a ich administráciu či vzťahu k právu na zdravie a bezplatnú zdravotnú starostlivosť garantovanú ústavou.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 Ako vyzerá správne „právne zabezpečené“ zdravotnícke zariadenie? (upozornenie na špecifické riziká pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti)

Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti charakterizuje nielen kvalita a odbornosť zdravotnej starostlivosti ale aj kvalita starostlivosti o pacienta, zabezpečenie dodržiavania pacientských práv v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, či správne vedenie príslušnej dokumentácie, zabezpečenie prevencie pred vznikom škôd. Všetky tieto znaky charakterizujú poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Cieľom modulu je ponúknuť účastníkovi komplexnú (všeobecnú) štruktúru správneho právneho nastavenia zdravotníckeho zariadenia. V rámci modulu je účastník upozornený na základné právne podmienky, ktoré musí poskytovateľ pre svoje riadne fungovanie spĺňať. Na tento modul je možné nadviazať osobitné moduly, ktoré sa orientujú na špeciálne druhy zdravotníckych zariadení.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – podmienky pre výkon činnosti, vybrané právne problémy

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosťou viazanou na získanie osobitného povolenia. Ako vyzerá proces vzniku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (právnickej osoby)? Ktoré povinnosti a náležitosti musí záujemca o získanie povolenia splniť? Aké sú povinnosti poskytovateľa po jeho vzniku?

Cieľom modulu je oboznámiť účastníka s jednotlivými štádiami vzniku poskytovateľa a s jeho prvotnými povinnosťami po začatí činnosti.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Zmeny v legislatíve medicínskeho práva a ich vplyv na podnikanie poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti

Tento modul reaguje na posledné významné zmeny v zdravotníckej legislatíve a jeho obsah je prispôsobovaný konkrétnemu časovému obdobiu v ktorom sa realizuje. Súčasťou modulu je aj upozornenie na pripravovanú právnu úpravu ktorá sa týka zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Cieľom modulu je upozorniť jeho účastníkov na zmeny, ktoré v sledovanom období nastali a na dôsledky, ktoré prijatie novej právnej úpravy so sebou prináša.

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede. Modul môže byť rozšírený na 2 dni (každý deň 6 hodín).

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - jeho postavenie, kompetencie voči poskytovateľovi a zdravotníckym pracovníkom

V rámci reformných aktivít zameraných a reorganizáciu základných vzťahov v zdravotníctve bol 22. apríla 2004 doručený do parlamentu vládny návrh zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Primárnym účelom predloženého zákona bolo nanovo definovať nastavenie systému zdravotného poistenia a predovšetkým vniesť do systému pravidlá trhového hospodárstva. Dôležitou súčasťou tohto systému bolo konštituovanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako nového orgánu, ktorého úlohou je kontrolovať efektívnosť, hospodárnosť a bezpečnosť fungovania systému zdravotného poistenia a vykonávať dohľad nad zdravotnými poisťovňami. Základným predpokladom fungovania systému je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti  - indikovanej a realizovanej v správnom čase, správnymi spôsobmi a s využitím správnych prostriedkov.

Aké sú kompetencie UDZS voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti? Čo všetko je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri vykonávaní dohľadu strpieť? Akú formu súčinnosti musí  úradu poskytnúť? Aké sú jeho práva v priebehu vykonávania dohľadu, pri koncipovaní Protokolu a v následnom správnom konaní?

Cieľom modulu je vysvetliť účastníkovi právomoci úradu pri posudzovaní správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti ako aj možné výsledky dohľadu. Absolvent modulu bude vybavení informáciami o právach a povinnostiach ako osôb poverených úradom na výkon dohľadu, tak aj o právach a povinnostiach dohliadaného poskytovateľa (či v rámci dohľadu, tak v správnom konaní, či v rámci správneho súdnictva).

Cieľová skupina a výstup:
Zdravotnícki pracovníci, resp. iné osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, min. s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Každý účastník dostáva na konci modulu stručný tréningový výstup, ktorý zachycuje hlavné tézy modulu.

Organizácia modulu:
Jeden modul trvá 5 hodín, pričom je rozložený do 3 blokov, 2 bloky v trvaní 1,5 hodiny doobedu, jeden 2 hodinový blok poobede.

Metodiky, počet účastníkov:
Pri vzdelávaní využívame interaktívne metodiky a multimediálnu techniku. Spôsob vzdelávania vplýva aj na max. počet účastníkov. Ideálny počet pre 2 lektorov je max. 30 osôb. Tento počet je samozrejme možné prispôsobovať, čo samozrejme ovplyvňuje vybrané metodiky.

 


 


Konferencie | eLearning | Spolupráca s partnermi