Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

Universitatis disputationes

Vo všeobecnosti, je na Slovensku študent, najmä v humanitných odboroch vzdelávacím systémom nútený memorovať a nie je vedený ku kritickému a tvorivo uvažovaniu Ďalším handicapom slovenského systému vzdelávania je „odcudzenie“ študenta a vyučujúceho, ktorí sa stretávajú len na prednáškach v pozícii jeden za katedrou, ostatní v „laviciach“. Štúdium na vysokej škole by pritom malo byť jedinečnou príležitosťou pre mladého človeka prekonať s pomocou svojho „tútora“ vlastné hranice, posunúť sa niekam, rozvíjať svoje kritické myslenie a formovať svoje názory.

 

Projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONES má za cieľ vytvoriť platformu pre odbornú debatu o skutočných a aktuálnych prípadoch, ktorá študentom dovolí nahliadnuť do praxe a zasadiť poznatky získané počas štúdia do širších súvislostí. Prepojenie odborníkov a pedagógov z rôznych odborov (právo, medicína, etika ...) umožní aj diskutujúcim obohatiť sa o nové poznatky, názory a prístupy, ktoré budú môcť následne aplikovať pri výučbe alebo v praxi. Z toho budú môcť následne čerpať ďalšie skupiny študentov, pacientov ako aj samotná odborná verejnosť.

 

Naším zámerom je vytvoriť pre študentov takú vzdelávaciu platformu, ktorá názorovým spojením odborníkov z praxe a akademického sveta dá komplexnejší pohľad na danú tému, ktorú budú spolu preberať. Samotné témy reflektujú na celospoločenské problémy, o ktorých sa aktuálne diskutuje. Ďalším prínosom projektu je, že prinesie debatu do prostredia, kde sa študenti stretávajú združujú a cítia dobre.

 

Zmyslom diskusií je:

·       vzdelávať novým interdisciplinárnym spôsobom – vymaniť sa zo sterility jednotlivých odborov a ukázať študentom a odbornej verejnosti komplexnosť a zložitosť reálnej praxe

·       efektívne prepájať prax s akademickou pôdou

·       sieťovať odborníkov, vytvárať pre nich možnosti nadväzovania spolupráce, výmeny kontaktov

·       pomenovať spoločenské otázky, kauzy a problémy a skúšať hľadať východiská.

 

Diskusie sú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi sú traja až piati pozvaní diskutéri z rôznych oblastí (právo – medicína – farmácia – psychológia – ekonómia – bioetika – filozofia/teológia...), ktorí sa vyjadria k téme diskusie. Následne zvyčajne dochádza k pnutiu názorov medzi nimi samotnými, čo sa cielene moderátorom prenáša na zúčastnené publikum, ktoré je motivované k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi podnetmi, otázkami a postrehmi.


pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes