Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

Universitatis disputationes

Vo všeobecnosti, je na Slovensku študent, najmä v humanitných odboroch vzdelávacím systémom nútený memorovať a nie je vedený ku kritickému a tvorivo uvažovaniu Ďalším handicapom slovenského systému vzdelávania je „odcudzenie“ študenta a vyučujúceho, ktorí sa stretávajú len na prednáškach v pozícii jeden za katedrou, ostatní v „laviciach“. Štúdium na vysokej škole by pritom malo byť jedinečnou príležitosťou pre mladého človeka prekonať s pomocou svojho „tútora“ vlastné hranice, posunúť sa niekam, rozvíjať svoje kritické myslenie a formovať svoje názory.

 

Projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONES má za cieľ vytvoriť platformu pre odbornú debatu o skutočných a aktuálnych prípadoch, ktorá študentom dovolí nahliadnuť do praxe a zasadiť poznatky získané počas štúdia do širších súvislostí. Prepojenie odborníkov a pedagógov z rôznych odborov (právo, medicína, etika ...) umožní aj diskutujúcim obohatiť sa o nové poznatky, názory a prístupy, ktoré budú môcť následne aplikovať pri výučbe alebo v praxi. Z toho budú môcť následne čerpať ďalšie skupiny študentov, pacientov ako aj samotná odborná verejnosť.

 

Naším zámerom je vytvoriť pre študentov takú vzdelávaciu platformu, ktorá názorovým spojením odborníkov z praxe a akademického sveta dá komplexnejší pohľad na danú tému, ktorú budú spolu preberať. Samotné témy reflektujú na celospoločenské problémy, o ktorých sa aktuálne diskutuje. Ďalším prínosom projektu je, že prinesie debatu do prostredia, kde sa študenti stretávajú združujú a cítia dobre.

 

Zmyslom diskusií je:

·       vzdelávať novým interdisciplinárnym spôsobom – vymaniť sa zo sterility jednotlivých odborov a ukázať študentom a odbornej verejnosti komplexnosť a zložitosť reálnej praxe

·       efektívne prepájať prax s akademickou pôdou

·       sieťovať odborníkov, vytvárať pre nich možnosti nadväzovania spolupráce, výmeny kontaktov

·       pomenovať spoločenské otázky, kauzy a problémy a skúšať hľadať východiská.

 

Diskusie sú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi sú traja až piati pozvaní diskutéri z rôznych oblastí (právo – medicína – farmácia – psychológia – ekonómia – bioetika – filozofia/teológia...), ktorí sa vyjadria k téme diskusie. Následne zvyčajne dochádza k pnutiu názorov medzi nimi samotnými, čo sa cielene moderátorom prenáša na zúčastnené publikum, ktoré je motivované k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi podnetmi, otázkami a postrehmi.


UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2012: Čo alebo kto nás lieči?


UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2013

1. V rámci prvej dišputy sa diskutovalo o týchto otázkach:
Čo je to očkovanie? Čo vedie štát k stanoveniu povinnosti podrobiť sa očkovaniu? Aká je právna úprava tejto problematiky? Aké sú zdravotné benefity očkovania? Kto zodpovedá za čo? Aké sú povinnosti všeobecných lekárov a aké sú povinnosti rodičov? Akú úlohu má v procese očkovania Úrad verejného zdravotníctva SR? Je možné sankcionovať tých, ktorí nesplnili povinnosti stanovené právnymi predpismi?

2. Ťažiskom úvah 2. dikusie bola téma: Je ona „on“? Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika
Čo je to transexualita? Aké sú podmienky pre zmenu pohlavia? Sú osoby, ktoré podstúpili tento zákrok, diskriminované? Aký vplyv má zmena pohlavia na rodinné vzťahy, ostáva otec otcom a matka matkou? Je všetko, čo je technicky možné aj prospešné pre jednotlivca či spoločnosť? Ako sa na zmenu pohlavia pozerá psychológia, bioetika a právo?

3. diskusia sa niesla v duchu právnych, medicínskych a psychlogických otázok transplantácii

Čo je to transplatácia? Môžeme darovať vlastné telo na vedecké účely? Môžeme darovať svoje orgány? Ako to funguje po našej smrti - môže byť z nášho tela vyňatý orgán aj bez nášho súhlasu? Môže rodina zomrelého ovplyvniť, či bude orgán odobratý, a určiť osobu, ktorej bude transplantovaný? Aké sú právne a medicínske podmienky pre darovanie orgánov či tkanív? Je darovanie orgánov naozaj "darovaním"?

Sme radi, že sa ročník 2013 univerzitných dišpút mimoriadne vydaril. Dôkazom bola posledná aktivita UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, študentské sympózium na tému „Právo a výzvy súčasnej medicíny“, ktorá sa uskutočnila 13. novembra 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ. Na sympóziu vystúpili študenti Právnickej fakulty UPJŠ so svojimi príspevkami na témy Ochrana osobnosti pacienta, Transplantácie, Asistovaná reprodukcia, Transsexualita, Eutanázia a ďalšie. Svoje práce museli predniesť a obhájiť v diskusii s moderátormi a svojimi kolegami.

Študentské sympózium bolo zahájené úvodnou rečou JUDr. Ivana Humeníka, PhD., ktorý vedie Kliniku medicínskeho práva na Právnickej fakulte v Košiciach. JUDr. Humeník uviedol príspevky prvého bloku sympózia venované právam pacientov a poskytovateľov a možným rozporom medzi záujmami pacienta a záujmami spoločnosti.

Po odprezentovaní všetkých prác bola otvorená diskusia, ktorá sa týkala problematiky dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, preukázateľného odovzdávania zdravotnej dokumentácie, potreby právnej úpravy vydávania pitevného protokolu, detenčného konania a transplantácií a i.

Druhý blok príspevkov pod názvom Osobitné medicínske zákroky viedla Mgr. Zuzana Zoláková. Referáty a prezentácie sa zameriavali na otázky zásahov do reprodukcie, asistovanej reprodukcie u osamelej ženy či problematiky nakladania s embryami. Sympózium uzavreli referáty venované otázke transsexuality, nútenej „fyzickej“ zmeny pohlavia pre právnu zmenu pohlavia, nedostatkom právnej úpravy a dôsledkom absencie regulácie niektorých kľúčových otázok s touto témou spojených.


UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014

Komora organizuje v mesiaci október a november 2014 už tretí ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONES. Tento rok budeme diskutovať okrem okrem Košíc aj v Bratislave, a to na pôde UNIVERZITY KOMENSKÉHO.

Tohtoročné UNIVERSITAS DISPUTATIONES 2014 sa budú týkať témy zdravotného poistenia.

V celom cykle sú naplánované 3 podujatia:

1.    Pacient a zdravotné poistenie, 1.október 2014 (Bratislava)

O čom budeme hovoriť: Prečo zdravotné poistenie? Aký je cieľ verejného zdravotného poistenia? Spĺňa svoj deklarovaný účel? V čom aktuálny úhradový systém pomáha pacientovi a v čom ho obmedzuje? Aké sú výzvy systému v najbližšej budúcnosti?


2.    Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov, 15. október 2014 (Bratislava)


O čom budeme hovoriť: Na čo má pacient právo na základe verejného zdravotného poistenia? Ako sa konkrétne lieky a zdravotnícke pomôcky dostávajú pod poistné krytie? Kto rozhoduje o tejto problematike? Môže si pacient „vyberať“? Je pacient spotrebiteľom s právom neobmedzeného výberu lieku a zdravotníckej pomôcky? Aké princípy ovplyvňujú realizáciu práva na kvalitnú zdravotnú starostlivosť? 


3.    Čo ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?, 29.október 2014 (Bratislava)

O čom budeme hovoriť: Ako je zabezpečená bezpečnosť liečby a liekov? Mal by sa do systému zapájať aktívne aj pacient? Ak áno, ako? Kto je zodpovedný v prípade poškodenia zdavia pacienta? 

Miestom konania diskusií v Bratislave je Farmaceutická fakulta UK.

Účasť na všetkých diskusiách je bezplatná!


UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015: Potrebujeme alternatívu aj v medicíne?

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES, alebo aj univerzitné dišputy, sú pravidelnou aktivitou Komory pre medicínske právo - Medius. Ročník 2015 sme tak trochu ozvláštnili, a to nie len výberom ústrednej témy, ale aj zmenou prostredia - sťahujeme sa z univerzitnej pôdy do obľúbených podnikov. Konkrétne v Bratislave sa uvidíme v KC Dunaj a v Košiciach v Tabačke Kulturfabrik, Fabrik Café. Príďte vyjadriť svoj názor na to, či POTREBUJEME ALTERNATÍVU AJ V MEDICÍNE?

Diskutovať budeme konkrétne na tieto témy:

1. Lekár vs. liečiteľ?: Liečiteľstvo, alternatívna medicína a ich právne aspekty (13.10. Košice, 20.10. Bratislava)

2. Chcem rodiť doma!: Domáce pôrody - áno alebo nie? (3.11. Košice, 10.11. Bratislava)

3. Máme právo na smrť?: Rozhodnutia na konci života, eutanázia, asistovaná samovražda (18.11. Košice, 24.11. Bratislava)

Veríme, že si v dané dátumy nájdete čas a prídete aj vy diskutovať o tom, či preferujete lekára alebo liečiteľa a prečo, aký je Váš názor na domáce pôrody, alebo si príďte vypočuť argumenty odborníkov pre a proti eutanázii.

Aj keď je projekt určený predovšetkým študentom, nedajte sa zmiasť. Na diskusiách radi privítame všetkých, ktorých téma zaujme - zdravotníkov, laikov, širokú verejnosť.


pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes