Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Domáce pôrody: extrém alebo návrat k prirodzenému?

Ďalšie diskusie v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015, sa uskutočnia 3.11. a 10.11. o 18:00. Dišputa sa bude týkať domácich pôrodov. Priestory ostávajú nezmenené, V Košiciach Tabačka a v Bratislave KC Dunaj. Veríme, že si v dané večery nájdete čas a zavítate na túto zaujímavú dišputu. Budeme sa tešiť :)

Ústrednými oblasťami, ktorými sa na dišpute budeme zaoberať, je najmä rizikovosť domácich pôrodov. Vypočujeme si argumenty, prečo je väčšina lekárov proti domácim pôrodom, a na druhej strane, prečo si čoraz viac žien volí túto alternatívu. Nakoniec neobídeme ani právny rámec problematiky a zamyslíme sa nad tým, či má žena vôbec právo rodiť doma a ako sú domáce pôrody implementované v domácej aj zahraničnej platnej legislatíve.

Snažili sme sa o to, aby na diskusii mali zastúpenie rôzne profesie. Účasť na košickej diskusii potvrdili:

 

prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc., klinický gynekológ, ktorý sa vo svojej praxi venuje najmä problematike predčasného pôrodu a komplikáciám tehotnosti, ohrozujúcim zdravie a život tehotnej a rodičky. V roku 1988 sa stal prednostom kliniky v Košiciach a v tejto funkcii pracoval do r. 2005. V tom čase zastával aj funkciu krajského odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre Východoslovenský kraj, neskôr Košický kraj. Aj v tejto funkcii jeho primárnym záujmom bolo zlepšovanie perinatálnych výsledkov ako základných parametrov starostlivosti o reprodukčné zdravie. Najvýznamnejším krokom však asi zostáva obhajoba a prijatie programu USAID spolupráce kliniky s pracoviskami Gynekologickej kliniky Lekárskej fakulty Braunovej univerzity v Providence (RI) v USA. Viac ako 30 lekárov a zdravotných sestier košickej kliniky od r.1995 do r. 2000 pravidelne navštevovali tieto nádherne vybavené klinické jednotky a recipročne na pracovisku v Košiciach prijímali amerických kolegov a kolegyne a spolupracovali s nimi priamo pri pacientkach a rodičkách.


Mgr. Zuzana Šimková Péliová, psychologička a zároveň matka s dvoma odlišnými pôrodnými skúsenosťami.

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD., právnik, expert na medicínske právo. JUDr. Ivan Humeník , PhD. vedie na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach predmet “Klinika medicínskeho práva”. Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Je členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” (2011), editorom zborníka “Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania” (2011) a spolueditorom medzinárodného zborníka “Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky” (2012) a zborníka Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013), zborníka “Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu (2014) a zborníka "Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti" (2015). Je vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Okrem advokátskej a akademickej činnosti sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.

 

Napokon na dišputu prijala pozvanie aj prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová.

Mgr. Iveta Lazorová, okrem iného, V rokoch 1987 až 1995 pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP J.A.Reimana v Prešove. V roku 1995 až 1997 pracovala na gynekologicko-pôrodníckej ambulancii, v roku 1997 až 2008 opäť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení FNsP J.A.Reimana v Prešove na rôznych pracovných pozíciách – pôrodná asistentka pri lôžku, staničná pôrodná asistentka. V rokoch 2009-2011 pracovala ako vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo VNsP Levoča. V roku 2010 absolvovala špecializačné štúdium na SZU v Bratislave v špecializácii Manažment v ošetrovateľstve a v roku 2011 získala špecializáciu na SZU v Bratislave v špecializačnom odbore Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve. Venovala sa aj ďalším mimopracovným činnostiam. V rokoch 1997- 2001 psychofyzickej príprave na pôrod pri Ženskom oddelení I., NsP Prešov, v rokoch 2002 - 2008 psychofyzickej príprave na pôrod, OZ MYMAMY Prešov. V rokoch 2000- 2001 pôsobila ako externý vyučujúci SZŠ Prešov, kde vykonávala praktické cvičenia v pôrodníctve. V rokoch 2007- 2009 bola členkou pracovnej skupiny pre zavádzanie štandardov v ošetrovateľstve a pre certifikáciu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov. V rokoch 2002-2009 bola externým vyučujúcim klinických cvičení v pôrodnej asistencii na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte zdravotníctva, Katedre pôrodnej asistencie. Od roku 2008 do roku 2014 bola hlavnou odborníčkou MZ SR pre pôrodnú asistenciu. Pôsobí v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (od roku 2002 ), je členkou Rady SKSaPA a členkou prezídia SKSaPA. Momentálne pôsobí v pozícii prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Venuje sa publikačnej činnosti v problematike pôrodov a pôrodnej asistencie v odborných ošetrovateľských periodikách a v laických periodikách. Aktívne sa účastní zahraničných a celoslovenských odborných podujatí, organizuje odborné vzdelávacie podujatia pre sestry a pôrodné asistentky na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

 

Veríme, že si nájdete čas a prídete diskutovať už najbližší utorok 3.11.2015 o 18:00 do Tabačky v Košiciach na ul. Gorkého 2.

Vstup na diskusiu je voľný.

Tešíme sa na Vás :)


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre