Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Komisárka pre zdravotne postihnutých

Advokátka Zuzana Stavrovská bola 72 hlasmi v Národnej rade Slovenskej republiky zvolená za prvú komisárku pre zdravotne postihnutých.

de o ďalší krok v implementácii záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSNo právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosťešte 25. júna 2010 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 317/2010 Z. z.). O tomto Dohovore sme písali už dávnejšie (pozri http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/969/dohovor-o-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-novy-vietor-do-plachat-ochrany-prav-zdravotne-postihnutych), a to najmä v súvislosti s rozhodovaním o zdravotnej starostlivosti poskytovanej osobám so zdravotným postihnutím.

Implementovanie dohovoru

Je dôležité upozorniť nato, že Dohovor nezakotvuje nové resp. špecifické práva pre osoby so zdravotným postihnutím, ale reaguje na pretrvávajúcu spoločenskú izoláciuaž diskrimináciuosôb so zdravotným postihnutím. Preto cez rôzne legislatívne a iné opatrenia umožňuje zmierňovaťznevýhodnenie osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd.

V oblasti monitoringu sa zmluvné štáty v zmysle čl. 33 ods. 2 a 3 zaviazali v súlade so svojím právnym a správnym systémom zachovávať, posilňovať, zriaďovať alebo ustanoviť na vnútroštátnej úrovni systém zahŕňajúci jeden, prípadne viac nezávislých mechanizmov na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania Dohovoru.

Slovenská republika až začiatkom roku 2013 vytvorilakontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny s dvoma zamestnancami.

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím

Preto je ďalším podstatným krokom v napĺňaní záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru tj. zabezpečenia inštitucionálnych mechanizmov pre jeho implementáciu a monitoringzriadenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím so sídlom v Bratislavepredpisom č. 176/2015 Z. z., zákonom o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť v septembri tohto roka.

Podľa ustanovení §8 tohto zákona je komisár pre osoby so zdravotným postihnutím nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis ustanovuje kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým od úradu verejného ochrancu práv (ombudsmana).Ako však začiatkom novembra  vyjadrila jedna z kandidátok na tento post, Lucia Brichtová v Sobotných dialógoch v Rádiu Slovensko, spolupráca sa predpokladá, inak sa to ani nedá.

Komisár sa má podieľaťna ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Na komisára sa má právo obrátiť každý vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.Aj keďfyzická osobanemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, má právo obrátiť sa na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím priamo alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia zákonného zástupcu; aj to aj v prípade, ak je takouto fyzickou osobou dieťa. Komisár na základe takéhoto podnetu alebo z vlastnej iniciatívy posudzuje dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je podľa §10 ods. 2 oprávnený

Komisár je oprávnenýhovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s osobou so zdravotným postihnutím, ktorá je umiestnená v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova alebo ústavné liečenie, alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu. V prípade, že je osoba so zdravotným postihnutím v kolúznej väzbe, musí si komisár splniť oznamovaciu povinnosť voči príslušnému prokurátorovi najneskôr do siedmich dní.

Čo je dôležité, osoba so zdravotným postihnutím alebo skupina osôb so zdravotným postihnutím môže jeho prostredníctvompredkladať oznámenia Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím, tak ako to vyplýva z Opčného protokolu k Dohovoru.

Komisár je taktiež oprávnenýpodávať vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval, vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím, navrhovať prostriedky nápravy podľa výsledkov posúdenia alebo podľa výsledkov monitorovacej činnosti a zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi.

Kandidátka včera zvolená Národnou radou Slovenskej republiky, JUDr. Zuzana Stavrovská pôsobí dlhodobo v oblasti obhajoby práv osôb so zdravotným postihnutím. Jej funkčné obdobie v úrade bude šesťročné.

Spracovala: Zuzana Zoláková


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre