Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

NÁVRH ZÁKONA O KOMISÁROVI PRE DETI A PRE OSOBY SO ZDR. POSTIHNUTÍM

Na rokovanie NR SR bol odoslaný vládny návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý predložilo Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR.

Prijatie predloženého návrhu zákona má zabezpečiť ochranu špecificky zaručených ľudských práv, a to oddelene od verejného ochrancu práv, ako aj od Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Táto ochrana má byť zameraná na deti a osoby so zdravotným postihnutím a zabezpečená samostatnými nezávislými inštitútmi (sui generis):

Komisári budú zabezpečovať tzv. špecializovanú verejnú ochranu práv, čo znamená, že jednotliví komisári sa budú zameriavať – špecializovať – a zaoberať výlučne právami detí (Komisár pre deti), resp. výlučne právami osôb so zdravotným postihnutím (Komisár pre osoby so zdr. postihnutím).

Na komisárov budú kladené striktné podmienky zabezpečujúce ich nezávislé pôsobenie – výkon ich činnosti bude oddelený od výkonu iných orgánov s kompetenciami v oblasti ľudských práv, budú volený Národnou radou SR, výkon funkcie bude nezlučiteľný s výkonom iných vymedzených verejných funkcií, budú financovaní prostredníctvom dotácií.

K osobám komisárov budú mať možnosť vyjadriť sa reprezentatívne organizácie, a to ešte pred jeho voľbou v NR SR.

Komisár pre deti má v zmysle navrhovaného zákona plniť najmä tieto úlohy:

 

Komisárom sa navrhujú najmä tieto kompetencie:

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím plní obdobné úlohy, v prospech osôb so zdravotným postihnutím a pre ich výkon mu navrhovaný zákon zveruje obdobné kompetencie.

Zákonom sa má zriadiť Úrad komisára pre deti a Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, oba so sídlom v Bratislave. Financovanie má byť zabezpečenie prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu.

Rozsah pôsobnosti verejného ochrancu práv má ostať nedotknutý. Verejný ochranca práv nie je orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach, a teda z princípu právnej istoty v tomto prípade nevyplýva prekážka rozhodnutej veci (litispendencia).

Komisárom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá je občanom SR, je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná, dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je akceptovaná reprezentatívnymi organizáciami a písomne súhlasila s kandidatúrou za komisára. Akceptáciu reprezentatívnymi organizáciami je potrebné preukázať podporným stanoviskom najmenej piatich reprezentatívnych organizácií (OZ alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak má predmet činnosti v oblasti práv detí, resp. osôb so zdr. postihnutím a pôsobia v tejto oblasti najmenej 5 rokov).

Návrh na kandidáta na komisára môže príslušnému výboru národnej rady predložiť len poslanec národnej rady. Komisára volí NR z kandidátov navrhnutých príslušným výborom národnej rady. Funkčné obdobie komisára sa navrhuje na 6 rokov.

Komisár nesmie popri výkone funkcie vykonávať napr. funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo inú platenú funkciu či byť členom politickej strany alebo politického hnutia.

Účinnosť zákona sa navrhuje k 01. septembru 2015.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre