Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Neprehliadnite podstatnú novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

30. júna nadobudol účinnosť zákon č. 185/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela zákona priniesla niekoľko zmien, pričom najvýznamnejšou z nich je, že zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti už obsahuje definíciu ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ich zoznam tvorí prílohu zákona č. 1a.

Ďalšou novinkou je, že zdravotnícky pracovník nevykonávajúci zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu alebo zdravotnícky pracovník, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti poskytujúcej zdravotnú starostlivosť, má na výzvu orgánu príslušného na vydanie povolenia, povinnosť podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa špeciálnej zdravotnej starostlivosti, a to do troch mesiacov od doručenia tejto výzvy. Príslušný orgán môže takémuto zdravotníckemu pracovníkovi výzvu adresovať na základe podnetu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, príp. jej zákonného zástupcu, na podnet úradu pre dohľad alebo komory príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov.

Zákon zároveň spresňuje minimálne štandardy pre špecializačné študijne programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania. Štruktúru týchto programov ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným predpisom.

Zákon č. 185/2004 Z. z. mení aj niektoré ustanovenia zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa novej úpravy má prepúšťacia správa novorodenca obsahovať aj údaje o jeho všeobecnom lekárovi, ktorý mu bude na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovať všeobecnú zdravotnú starostlivosť. Bude sa jednať o lekára uvedeného zákonným zástupcom dieťaťa alebo bude určený podľa trvalého, prípadne prechodného pobytu matky.

Zmeny sa dotkli aj ustanovení upravujúcich posúdenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Zákon jednoznačnej určuje ošetrujúceho lekára príslušného pre posúdenie  a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti, postup takéhoto ošetrujúceho lekára a práva a povinnosti dočasne práceneschopnej osoby. Príslušný ošetrujúci lekár môže za práceneschopnú uznať osobu najviac tri kalendárne dni dozadu, a to na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby. Ošetrujúci lekár je zároveň oprávnený, spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení, povoliť dočasne práceneschopnej osobe vychádzky, ak to povaha jej choroby umožňuje. Vychádzky sa časovo vymedzia podľa charakteru choroby.
 

Zdroj: www.pravo-medicina.sk


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre