Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Oboznamovanie sa dozornou radou so zdravotnou dokumentáciou

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o stanovisko, ktoré súvisí s činnosťou dozornej rady akciovej spoločnosti , a to: Môžu členovia dozornej rady akciovej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a všeobecnou nemocnicou, zriadenej podľa Obchodného zákonníka, nahliadať v rámci svojej činnosti a definície §197 ObZ do zdravotnej dokumentácie?

Postavenie, úlohy, kompetencie a zodpovednosť členov dozornej rady upravuje Obchodný zákonník. V zmysle § 197 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb., "Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.". Domnievame sa, že za situácie, keď by došlo k selektívnemu výkladku práva, bolo by možné sa mylne domnievať, že kompetenciou dozornej rady akciovej spoločnosti (vyplývajúcou ex lege) je aj náhľad do zdravotnej dokumentácie. Podľa nášho názoru tomu tak nie je.

Problematická sa môže javiť  formulácia "záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti", pod ktorú by sme, v prípadne už uvedeného selektívneho výkladu, mohli subsumovať aj zdravotnú dokumentáciu. Takýto výklad by však bol nesprávny a v rozpore s princípom, ktorý vo svojej judikatúre niekoľkokrát potvrdil aj Ústavný súd SR, teda v rozpore s tým, že právny predpis je nutné vykladať komplexne a vo vzájomných súvislostiach, teda nie selektívne.

Údaje o zdravotnom stave tvoria najintímnejšiu súčasť súkromia fyzickej osoby. Knap a Švestka k predmetu práva na osobné súkromie uvádzajú (cit.): „Predmet práva na osobné súkromie tvorí vnútorná intímna sféra života fyzickej osoby vytváraná skutočnosťami jej súkromného života. Účelom tohto práva je poskytnúť ochranu pre tým aby tieto skutočnosti súkromného života neboli sprístupňované verejnosti (vonkajšiemu svetu) bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby či bez dôvodu uznaného zákonom...“. Podľa § 8 Zákona o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Z.z.) "Spracúvať osobné údaje ... týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje."  Integrálnou súčasťou obsahu zdravotnej dokumentáciou sú práve údaje týkajúce sa zdravia fyzickej osoby, ktoré tento právny predpis považuje za osobitnú kategóriu osobných údajov. Aj táto koncepcia povahy zdravotných údajov  naznačuje akú vážnosť a dôležitosť jej zákonodarca (aj v nadväznosti na európsku a medzinárodnú  legislatívu) prikladá.

Lex specialis (teda má prednosť a konkretizuje právnu úpravu Zákona o ochrane osobných údajov v zmysle zásady Lex specialis derogat legi generali) je v prípade spracúvania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 576/2004 Z.z.), ktorý vo svojej tretej časti upravuje osobitný režim, vedenie a nakladanie so zdravotnou dokumentáciou. Zákonodarca rozlišuje dva druhy poskytovania údajov zo zdravotnej dokumentácie a to poskytovaním údajov vo forme výpisu (§ 24) a sprístupňovaním údajov vo forme nahliadania a robenia si výpiskov/kópii zo zdravotnej dokumentácie (§25). Zákonodarca v ustanovení § 25 ods. 1 zároveň taxatívnym výpočtom (teda spôsobom ktorý je potrebné považovať za numerus clausus) ustanovil subjekty, ktoré majú právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie. Z formulácie okruhu subjektov je taktiež zrejmé, že časť subjektov je oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie len zo zákona vyžadovaného dôvodu – teda oprávnenie nahliadať nevzniká len z titulu postavenia (pracovného zaradenia) osoby, ale conditio sine qua non aj z titulu výkonu konkrétnej úlohy, či kompetencie.

Vzhľadom na to, že sa v predmetnom ustanovení zákona neuvádza možnosť nahliadať dozornej rade obchodnej spoločnosti alebo jej členom, máme za to, že nie je splnená podmienka oprávneného subjektu a teda ani účelu, keďže tie sú pri konkrétnych subjektoch exaktne vymedzené.

Ochrana osobných údajov nie je zabezpečená iba skrz právne predpisy civilnej povahy, ale aj ako objekt skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi v § 374 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení (teda prostredníctvom noriem verejného práva). Objektom ochrany tejto skutkovej podstaty sú osobné údaje fyzickej osoby a subjektom skutkovej podstaty je osoba, ktorá neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo  neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie. Ako sme uviedli vyššie, osobné údaje ktoré sú obsahom zdravotnej dokumentácie je oprávnený spracúvať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov), ktorý ich môže sprístupniť len v režime zákona č. 576/2004 Z.z., resp. iných osobitných predpisov (napr. ešte v zmysle § 79 ods. 2 z.č. 578/2004 Z.z., alebo v zmysle § 13 ods. 5 a § 14 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov). Zo znakov skutkovej podstaty trestného činu stanoveného v § 374 Trestného zákona teda vyplýva, že poskytovateľ ktorý sprístupní alebo poskytne zdravotnú dokumentáciu iným ako dovoleným spôsobom môže sa dopustiť spáchania trestného činu neoprávneného nakladanie s osobnými údajmi a to s prihliadnutím na konkrétny spôsob a rozsah poskytnutia osobných údajov aj v kvalifikovaným spôsobom. Za spáchanie uvedeného trestného činu hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky.

Odpoveď na Vašu otázku ja teda nasledovná: Samotné oprávnenie členov dozornej rady "dozerať" na chod obchodnej spoločnosti automaticky neimplikuje oprávnenie oboznamovať sa s údajmi zo zdravotnej dokumentácie. V prípade, ak jej členovia  (dozornej rady) nie sú jedným zo subjektov uvedených v § 24 ods. 4, alebo v § 25 ods. 1  zákona č. 576/2004 Z.z. sú povinní rešpektovať osobitný právny režim zdravotnej dokumentácie jednotlivých pacientov, ktorú táto spoločnosť pri svojej činnosti generuje. Nahliadanie  do zdravotnej dokumentácie je zásah závažný, čo potvrdzuje aj platná právna úprava, ktorá ho umožňuje len uzavretému okruhu osôb. Vzhľadom na to, že sa (vychádzajúc z textu otázky) členovia dozornej rady medzi týmito výnimkami nenachádzajú, je nutné konštatovať, že nahliadať do zdravotnej dokumentácie nemajú právo. Na druhej stane je taktiež potrebné zdôrazniť, že poskytovateľ (teda samotná obchodná spoločnosť) nemá ani zákonnú možnosť žiadosti o nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie, či žiadosti o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie vyhovieť a pokiaľ by tak urobila porušila by nielen zákon o zdravotnej starostlivosti aj ale aj zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (§ 79 ods. 1 písm. m/), za čo by jej v zmysle tohto predpisu hrozila sankcia vo forme peňažnej pokuty až do výšky 9.958,- EUR (§ 82 ods. 1 písm c/).   V neposlednom rade môže mať takéto konanie poskytovateľa (konkrétnej fyzickej osoby) aj znaky trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona.
 


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre