Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Obsiahla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v legislatívnom procese

Návrh novely zákona, ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a bol predložený na základe Plánu práce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2012. V prípade schválenia tejto novely dôjde k precizovaniu právnej úpravy reflektujúc potreby praxe a aj implementácii záväzných aktov EÚ.

Navrhovanou úpravou  sa ruší vydávanie rozhodnutí o zriadení centra vzhľadom ku skutočnosti, že v aplikačnej praxi centra nepriniesli žiaden kvalitatívny efekt pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, práve naopak uvedený režim zbytočne zaťažoval administratívne činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a taktiež Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.


Precizujú sa ustanovenia označenia univerzitnej a fakultnej nemocnice pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice a upravuje sa zákaz inej osobe používať vo svojom názve alebo obchodnom mene slová univerzitná nemocnica a fakultná nemocnica. Toto označenie je oprávnený používať len taký držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý spĺňa kritéria označenia upravené zákonom.
Určuje sa, že povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, čím bude oprávnené vykonávať výkon dozoru a kontroly v zmysle platnej právnej úpravy, ktoré podľa doterajšej úpravy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemalo, dokonca ani u tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých je zriaďovateľom.


Novou právnou úpravou sa upravujú ustanovenia žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a ustanovenia kritérií hodnotenia žiadosti na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Mení sa doba trvania platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Navrhuje sa tiež splnomocňovacie ustanovenie na vydanie právneho predpisu, ktorým sa upravia podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.


Dopĺňa sa nové zdravotnícke povolanie zubný asistent vzhľadom na ukončenie experimentálneho overovania stredoškolského študijného odboru. Zdravotnícke povolanie sa uplatní v ambulanciách zubného lekárstva. Zároveň sa upravujú ustanovenia súvisiace so združovaním, registráciou a členstvom zubných asistentov v stavovskej organizácii.
Na základe potrieb aplikačnej praxe sa precizujú ustanovenia súvisiace s dokladmi o vzdelaní a uznaní odbornosti pre zdravotníckych pracovníkov. Upravuje sa termín platnosti vydaného osvedčenia o akreditácii kurzov prvej pomoci na dobu neurčitú. Ide o odstraňovanie prekážok súvisiacich s náročnosťou procesu akreditácie krátkej vzdelávacej formy a znížením administratívnej náročnosti.


Ustanovujú sa spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania. Vzhľadom na celkovú náročnosť špecializačného štúdia sa zavádza špecializačná skúška ako záverečná skúška. Z dôvodu zavedenia plurality ďalšieho vzdelávania a vzájomnej objektívnej kontroly kvality vzdelávacími ustanovizňami sa ustanovujú do skúšobných komisii špecialisti významní vo svojom odbore pôsobiaci na vzdelávacích ustanovizniach. Definujú sa spôsoby ukončovania certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.


Zriaďuje sa samostatná stavovská organizácia pre zdravotníckych záchranárov. Problémy aplikačnej praxe ukázali, že pre zdravotníckych záchranárov je úprava nevyhnutná vzhľadom na plnenie povinností sústavného vzdelávania a jeho hodnotenia. Zriadenie komory podľa návrhu sa javí ako najefektívnejšie riešenie a je prianím dotknutých subjektov.
Dopĺňa sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť poskytovať informácie Národnému centru zdravotníckych informácií a následne aj sankcia za porušenie tejto povinnosti.


Upravuje sa zoznam automaticky uznávaných špecializácií lekárov a zubných lekárov. Vzhľadom na veľké množstvo zmien vyplývajúci z právnych aktov Európskej únie meniacich a dopĺňajúcich prílohu V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií z dôvodu prehľadnosti sa upravuje nové úplné znenie jednotlivých tabuliek.


Precizujú sa náležitosti úhrady zdravotnej starostlivosti za utajený pôrod. Ustanovuje sa splnomocňovacie ustanovenie, ktoré zaväzuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydať predpis, ktorým sa ustanovia podrobnosti o poučení predchádzajúceho informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby. Upravuje sa náplň preventívnej urologickej prehliadky tak, aby sa včasne diagnostikoval výskyt ochorenia, čím sa znížia finančné náklady na liečbu pacienta. V rámci preventívnej gastroenterologickej prehliadky sa dopĺňa skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva, ktorý v doterajšej právnej úprave chýbal. Funkčnosťou skríningového programu sa zaistí aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva vo včasnom štádiu choroby.


Ukladajú sa nové povinnosti poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby uzatvoriť s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby zmluvu na základe, ktorej bude povinný akceptovať inštaláciu príslušných zariadení na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vo svojich ambulanciách. Zároveň sa ukladá povinnosť ich používania, čím sa zvýši efektívnosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s novými povinnosťami sa upravuje výška pokuty za ich porušenie.
 


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre