Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Posledné dišputy v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2015

Má sa lekár v každom prípade snažiť o predĺženie ľudského života ? Kto má robiť rozhodnutia na konci života? Lekár, zdravotníci, pacient, jeho rodina? Máme právo žiadať smrť? Aký je rozdiel medzi asistovanou samovraždou a eutanáziou? Aké argumenty odznievajú proti a aké za legalizáciu eutanázie? Ktoré rozhodnutia na konci života sú v súlade s právnymi predpismi a ktoré už nie?

O týchto a mnohých iných otázkach s témou súvisiacich budeme diskutovať 18. novembra v Tabačke, na ul. Gorkého 2 v Košiciach a 24. novembra 2015 v KC Dunaj na Nedbalovej ul. 3 v Bratislave. Srdečne Vás pozývame.

 

Jedným z diskutérov na košickej diskusii bude prednosta I. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. po skončení UPJŠ Lekárskej fakulty v roku 1979 pracoval na KAIM FNsP J. A. Reimana v Prešove. Od roku 1997 je prednostom Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. V roku 2001 ukončil doktorandské štúdium obhájením dizertačnej práce „Včasná enterálna výživa u kriticky chorých“, v roku 2009 obhájil habilitačnú prácu „Včasná diagnostika a liečba pacientov s ťažkou sepsou a septickým šokom“. Náplňou jeho pracovných aktivít je odborné a metodické vedenie nemocničnej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, liečba kriticky chorých a vykonávanie anestézií na operačných sálach. Koordinuje a prezentuje odborné práce na kongresoch a seminároch Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM). Je zodpovedný za prípravu odporúčaných postupov SSAIM. Je členom viacerých slovenských a zahraničných odborných spoločností. Členom redakčnej rady časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína (Praha) a Anestéziológia a intenzívna medicína (Bratislava). Vo svojej praxi sa často stretáva s pacientmi s multiorganovým zlyhaním, s trvalým zhoršovaním zdravotného stavu bez možností zlepšenia intenzívnou liečbou a s pacientmi v hlbokom bezvedomí, u ktorých nie je možné predpokladať obnovenie integrity mozgových funkcií pre nezvratné poškodenie centrálneho nervového systému. Zastupuje UNLP Košice a UPJŠ Lekársku fakultu.

 

Veľmi si vážime, že pani doktorka Matavovská prijala pozvanie a príde sa s nami podeliť o jej pohľad na tému rozhodnutí na konci života a eutanázie.
MUDr. Jana Matavovská vyštudovala v rokoch 1995-2001 Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Pracovala ako rádiologička (rádiodiagnostika) v Martine, Šumperku a v Prešove. Od augusta 2009 jej zdravotný stav znemožnil pokračovanie v práci.

 

Na diskusii dávame priestor aj právnemu pohľadu na túto mimoriadne citlivú tému. Bude ho zastupovať JUDr. Adam Doležal, LL.M..

JUDr. Adam Doležal, LL.M. je pracovníkom Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku na Ústave štátu a práva Akadémie vied Českej republiky. Od roku 2012 je študentom doktorandského štúdia na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v odbore bioetika.
Je spoluautorom nasledujúcich monografických publikácií:
Doležal, Tomáš a Doležal, Adam. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví
Doležal, Adam - Černý, David - Doležal, Tomáš. Kmenové buňky. Etické a právní aspekty výzkumu.
Payne, J., Černý D., Doležal A., et al. Dobrý nebo lepší život. Human enhancement.
Černý D., Doležal A., et al. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života
Navyše je jedným zo spoluautorov komentára Občanského zákoníku - velkého komentáře. Svazek I. § 1 - 117. Praha : Leges, 2013.
Ďalej je autorom mnohých odborných a popularizačných prác z oblasti zdravotníckeho práva a bioetiky.  Aktívne sa podieľal na ďalších odborných konferenciách, kde predniesol rad príspevkov o medicínskom práve a bioetike.

 

Na otázku, či máme právo na smrť? bude spolu s ostatnými diskutérmi uvažovať aj doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD..

doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave, kde obhájil aj rigoróznu prácu. Po formácii a štúdiu na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme bol v r. 2002 vysvätený na kňaza a následne na tej istej univerzite v r. 2005 obhájil doktorát z cirkevného práva. Momentálne vyučuje cirkevné aj civilné právo na Teologickej fakulte KU. V rokoch r. 2006-2010 bol na Metropolitnom súde v Košiciach promotórom spravodlivosti a od r. 2010 na tej istej inštitúcii sudcom. V júni 2014 sa prácou "Ars boni et aequi v službe biskupa" habilitoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je členom presbyterskej rady Košickej arcidiecézy, a senátorom Akademického senátu Katolíckej univerzity. Od roku 2003, každý rok v letných mesiacoch, pracuje v katedrále a na tribunále diecézy Tampa v USA. Publikuje na web stránke http://www.jurica.sk/.

 

V rámci košickej dišputy vystúpi ako jeden z diskutérov aj filozof PhDr. David Černý.

PhDr. David Černý (* 1977) vystudoval filosofii na Filosofické fakultě Pontifikální univerzity Tomáše Akvinského v Boloni a v Římě. V Boloni přednášel kurzy logiky a filosofie vědy. V současné době pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu státu a práva AV ČR v. v. i. a na 1. LF UK v Praze dokončil postgraduální studium bioetiky. Předmětem jeho zájmu je filosofická logika, etika, filosofie práva, personální ontologie a bioetika. Je hlavním autorem monografie D. Černý a kol. Lidské embryo v perspektivě bioetiky, spoluautorem monografie Doležal, Adam, Černý, David, Doležal Tomáš. Kmenové buňky. Etické a právní aspekty výzkumu. V edičním plánu nakladatelství Academia na příští rok jsou dvě monografie, jejichž je spoluautorem: jedna pojednává o právech zvířat v etické a právní perspektivě, druhá se věnuje problematice eutanazie. Je také autorem celé řady odborných článků z filosofické logiky, etiky a bioetiky. Pro deníky Mladá Fronta a Lidové noviny píše popularizační články o filosofii a etice, přispíval také do týdeníku Reflex.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre