Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Predstavenie 1. dňa medzinárodnej konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu" 11.4.-12.4.2013

Komora pre medicínske právo MEDIUS realizuje medzinárodnú konferenciu "Aké princípy vládnu zdravotníctvu?" v dňoch 11.4.2013 - 12.4.2013 v Konferenčnej sále VERITAS, Dominikánske námestie, Košice Viac ako 25 prednášajúcich a diskutérov je pripravených a ochotných sa podeliť so svojimi poznatkami.

Medzinárodnú konferenciu „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ zaháji 1. Doobedňajší blok 11.4.2013 pod tématikou „Kto/Ako/Akú legislatívu tvoríme v oblasti zdravotníctva?“ Prednášajúci, diskutéri a účastníci spoločne predebatujú a zhodnotia na akých princípoch by mala stáť normotvorba? Aká je povaha právnych predpisov v sektore zdravotníctva? Je v poriadku že sa presúva množstvo predpisov do výlučnej normotvorby MZ SR? Ako prebieha legislatívny proces? Kto predpisy tvorí? Sú do tvorby predpisov zaangažovaní všetci zainteresovaní (pacienti, zdravotné poisťovne, poskytovatelia, farmaceutické subjekty)? Na koho záujmy sa má najviac prihliadať? Aké sú negatíva a pozitíva súčasnej praxe? Ako bezpečne aplikovať nejasné normy?

 

MUDr. Miroslav Mikolášik, vystúpi v 1. Konferenčný deň o 9:00 s príspevkom „Tvorba zdravotníckej legislatívy v EÚ a jej dopad na Slovensko“


MUDr. Miroslav Mikolášik ukončil vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe po úspešnej maturite na gymnáziu vo francúzskom Nîmes. Na Inštitúte lekárskej etiky a bioetiky v Bratislave prednášal lekársku etiku. Šestnásť rokov vykonával aktívne lekárske povolanie. Je spoluzakladateľom a dodnes aj prezidentom občianskeho združenia Donum Vitae za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, ktoré v roku 1992 zorganizovalo Svetový Pro-Life kongres v Bratislave s 2400 účastníkmi.

 

Pôsobil ako poslanec Národnej rady SR, kde bol členom Zahraničného výboru, Výboru pre sociálne veci a zdravotníctvo a Spoločného parlamentného výboru Európsky parlament - NR SR za Slovensko. Na Ministerstve zdravotníctva SR bol sekčným šéfom zahraničných vzťahov. Bol členom viacerých špecializovaných delegácií ako napr. člen vládnej delegácie SR na Konferencii Káhira + 5 v New Yorku (1999), na IV. Konferencii OSN o ženách v Pekingu (1995), na Konferencii o populácii a rozvoji Káhire, kde vystúpil aktívne s prejavmi o rodine a právach človeka (1994). V zahraničí Slovensko reprezentoval ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kanade. Diplomati 120 veľvyslanectiev v Kanade ho zvolili za prezidenta prestížnej Ottawa Diplomatic Association.

 

Od roku 2004 doteraz je poslancom Európskeho parlamentu ako člen frakcie Európskej ľudovej strany za KDH, člen Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Podvýboru pre ľudské práva. Ako spolupredseda parlamentnej pracovnej skupiny pre bioetiku vedie aktuálne diskusie k etickým problémom v oblasti legislatívy biotechnológií a medicíny. Miroslav Mikolášik sa stal štyrikrát hlavným spravodajcom Európskeho parlamentu k významným legislatívnym nariadeniam a smerniciam platným v celej Európskej únii. Na plenárnych schôdzach Európskeho parlamentu aktívne obhajuje záujmy slovenských občanov, pričom len za ostatné trojročné obdobie v pléne vystúpil viac ako 280 krát.

 

Následne MUDr. Mikolášika vystrieda o 9:15 za rečníckym pultom JUDr. Mgr. Jana Srníková, ktorá sa bude prezentovať tému „Môže občan ovplyvniť legislatívny proces na Slovensku?"

 

Po vystúpení pani doktorky Srníkovej je na programe diskusný panel, v ktorom budú diskutovať  JUDr. ICDR. Juraj Jurica, PhD. Juraj Jurica je rímskokatolický kňaz Košickej arcidiecézy. Vysvätený v r. 2002. V r. 1995 ukončil štúdium Právnickej Fakulty UK v Bratislave (JUDr.) a nastúpil na formáciu v kňazskom seminári v Košiciach. Od r. 1998 pokračoval vo formácii a štúdiu na Lateránskej Univerzite v Ríme. Štúdium ukončil doktorátom z cirkevného práva (ICDr. PhD.). Je vyučujúcim kánonického a civilného práva na Teologickej fakulte KU, sudcom Metropolitného tribunálu a členom presbyterskej rady Košickej arcidiecézy.
Pravidelne pracuje v letných mesiacoch v diecéze Tampa-St. Petersburg v USA. Spolupracuje s TV Lux a rádiom Lumen. Svoje príspevky publikuje na http://jurica.sk/
Spoločne s ním bude diskutovať aj JUDr. Ondrej Škodler, ako aj ostatní účastníci konferencie, ktorí sa prostredníctvom diskusie môžu zapojiť do tématiky 1. doobedňajšieho bloku konferencie.

 

Po coffee breaku, v rámci ktorého si môžu všetci účastníci konferencie nad šálkou dobrej kávy alebo čaju ešte predebatovať získané poznatky je na programe 2. doobedňajší blok v rámci 1. dňa konferencie, ktorý sa bude venovať problematike „Kto platí za zdravotnú starostlivosť (má solidarita svoje hranice)?“ V rámci tejto oblasti sa účastníci konferencie dozvedia, ktoré princípy ovplyvnili súčasné nastavenie systému financovania zdravotnej starostlivosti? Sú tieto princípy prítomné aj v praxi a pociťujú ich poskytovatelia /pacienti /poisťovne? Aké sú pozitíva a negatíva súčasného systému? Existuje jednoduché riešenie existujúcich problémov? Môžeme sa inšpirovať inými krajinami? Musíme byť solidárni a kde sú hranice solidarity? Je možné dosahovať zisk z prerozdeľovania verejných financií?

 

Tento okruh tém odštartuje svojim príspevkom o 10:45 pod názvom „Kto rozhoduje o pacientovi na konci života? Právne aspekty ekonomických determinantov starostlivosti o terminálne chorých“ doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

 

Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD. ktorý je absolventom Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil ako asistent a neskôr ako odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva LF UK. Atestoval z patologickej anatómie (1999) a súdneho lekárstva (2003). V roku 2003 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity rigoróznu prácu na tému „Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní“. V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu „Eutanázia a možnosti jej právnej úpravy z hľadiska trestnej zodpovednosti“ na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2010 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského dizertačnú prácu „Morfológia spontánnej a traumatickej ruptúry sleziny – súdnolekárska štúdia ruptúr sleziny“ na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2003 pôsobí pedagogicky na katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity ako odborný asistent. V roku 2012 habilitoval z trestného práva s prácou “Dohovor o počítačovej kriminalite a implemntácia jeho hmotnoprávnych ustanovení do Trestného zákona”. Od roku 2008 je partnerom znaleckej organizácie forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. Je autorom niekoľkých desiatok odborných a vedeckých prác z oblasti forenznej medicíny a práva.

 

V čase 11:00 predstúpi pred rečnícky pult prednášajúci, ktorým bude Charles Hackett

 

„Princíp solidarity ako metóda prerozdeľovania prostriedkov, z ktorých je financované zdravotníctvo–právne zakotvenie a jeho limity, rozhodovanie o týchto prostriedkoch, alebo chráni právo i záujmy konkrétnych osôb“ predstaví a účastníkom priblíži a objasní prednášajúci Mgr. Martin Schimmer o 11:15.

 

Mgr. Martin Schimmer sa narodil 12. marca 1980 v Prahe, kde taktiež vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej. Martin Schimmer je partnerom Advokátskej kancelárie Marečková, ktorá je zameraná na právne služby v odbore farmaceutického práva v širšom zmysle (legislatíva týkajúca sa regulácie liečivých prípravkov, doplnkov stravy a zdravotníckych prostriedkov) a zdravotníckeho práva (so zameraním na fungovanie podnikateľských subjektov v tomto odbore).

 

Pri svojej odbornej činnosti sa Martin Schimmer zameriava na oblasť regulácie reklamy liečivých prípravkov, na reguláciu vstupu týchto prípravkov na trh vrátane získania úhrady z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a na právne vzťahy predchádzajúce uvedenie liečivých prípravkov na trh, predovšetkým v priebehu klinického hodnotenia liečivých prípravkov, vrátane zmluvných vzťahov a zodpovednostných mechanizmov a problematiky poistenia klinického hodnotenia.

 

Spolu so svojimi kolegami z kancelárie je autorom e-learningového vzdelávacieho kurzu pre lekárnikov a pravidelného prednáškového cyklu Aktuálni otázky farmaceutického práva. Súčasne taktiež prednáša a účastní sa konferencií realizovaných tretími subjektmi.


2. doobedňajší blok uzavrú diskusné príspevky diskutujúcich a účastníkov konferencie, v rámci ktorých sa zodpovie na otázky a vypočujú podnety, ktoré v rámci príspevkov prednášajúcich a diskutérov vynoria.Po obedňajšej prestávke, v rámci ktorej prednašajúcim, diskutérom a účastníkom konferencie v príjemnej a priateľskej atmosfére s potešením zabezpečí obed Komora pre medicínske právo MEDIUS  je na programe 1. poobedňajší blok 1. dňa konferencie, ktorý sa bude niesť v téme „Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov (právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť)?“ Účastníci sa dozvedia, na akých princípoch by malo stáť prerozdeľovanie služieb a zdrojov. Ako by sme mali "distribuovať" zdravotnú starostlivosť? Máme všetci právo na všetko? Ako rozhodovať v hraničných prípadoch? Máme vynakladať zdroje na terminálne chorých pacientov? Aká je súčasná lieková politika? Je lacnejšie vždy lepšie?Ako prvý sa v 1. doobedňajšom bloku o 13:45 predstaví so svojím príspevkom na tému „Postavenie pacienta vo verejnom zdravotníctve“ MUDr. Marián Kollár.


MUDr. Marián Kollár študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Svoju prax započal 1984 ako všeobecný lekár na Internej klinike NsP Bezručova. V roku 1987 zmenil odbor na gynekológiu a pôrodníctvo a až do roku 2005 pracoval na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Bratislava - Zochova, neskôr sa klinika presťahovala do FNsP Petržalka. V uvedenom odbore, gynekológia a pôrodníctvo, absolvoval popri svojej praxi špecializáciu I. a II. stupňa. Od roku 2008 pracuje v neštátnej gynekologickej ambulancii.


Od roku 1996 je členom a zakladateľom LOZ. V roku 2000 sa stal jeho predsedom a túto pozíciu s krátkou prestávkou v roku 2011 zastával až do roku 2012.


V júni 2012 bol zvolený za prezidenta Slovenskej lekárskej komory.

Ďalšou prednášajúcou v tomto bloku v čase o 14:00 bude JUDr. Katarína Belešová, MPH. s témou „Obmedzovanie práva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti z finančných dôvodov“.

JUDr. Katarína Belešová, MPH. ukončila PrF UMB Banská Bystrica v roku 2001, počas rokov 2005-2008 absolvovala špecializačné postgraduálne štúdium „Master of Public Health“- MPH, odborník na riadenie verejného zdravotníctva na SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITE v Bratislave. Je študentkou 2.roč. externého PHD štúdia na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave, v študijnom odbore Občianske právo, pod vedením školiteľa prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc.  Od roku 2004 pracuje vo VšZP, a.s. ako právnik v krajskej pobočke Žilina, venuje sa problematike verejného zdravotného poistenia a zdravotníckeho práva.  Verejné zdravotníctvo chápe ako celok zjednotenej Európy , ktorému je potrebné sa venovať aj interdisciplinárne, vrátane všetkých neklinických odboroch medicíny,  sociálnych, ekonomických vied. Zaujíma sa o humánnu ekológiu a enviromentálne zdravie, stav životného prostredia a vôd v Slovenskej republike, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú významnou mierou stav a úroveň verejného zdravia. Svoje aktivity podporuje ako členka viacerých ekologicky orientovaných občianskych združení.  

Katarínu Belešovú vystrieda o 14:15 pri rečníckom pulte PharmDr. Ondrej Sukeľ, ktorý sa predstaví na tému „Analýza legislatívneho vývoja v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti od roku 1989“

PharmDr. Ondrej Sukeľ absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo a od roku 2006 je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Don Bosco v Humennom.


V súčasnosti pôsobí ako 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory a krajský odborník v odbore Lekárenstvo Prešovského kraja. Je členom redakčnej rady odborno-infomačného časopisu Lekárnické listy a pravidelným prednášajúcim v rámci programov sústavného vzdelávania. Vo svojej publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike regulácie výkonu povolania farmaceuta a poskytovania lekárenskej starostlivosti, tvorby a aplikácie zdravotníckej legislatívy a otázkam profesionálnej etiky.

Aj po 1. poobedňajšom bloku bude nasledovať diskusný panel, v ktorom vystúpi aj Dr. Vladimír Mičieta a spoločne s prednašajúcimi a účastníkmi konferencie bude diskutovať na témy, ktoré v rámci bloku vzbudili záujem o hlbšiu analýzu alebo o pozitívnu konfrontáciu názorov.

Po coffee breaku bude nasledovať 2. poobedňajší blok 1.dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorý sa bude problematike „Poskytovateľ = podnikateľ? Pacient = klient/spotrebiteľ?“ V tomto bloku sa priblížia okruhy problémov, medzi ktoré patria princíp ochrany vlastníctva v zdravotníckej realite. Je poskytovateľ povinný pomáhať aj za cenu ekonomickej straty? Je "zisk" legitímnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti? Akú povahu má právny vzťah poskytovateľ - pacient, na akých princípoch má byť budovaný?  Je pacient klientom/spotrebiteľom? Je vôbec možné/reálne, aby poskytovatelia dosahovali zisk?

2. poobedňajší blok o 15:45 otvorí svojim vystúpením na tému „Princíp spravodlivosti vo vzťahu lekára a pacienta“ doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. od skončenia štúdia na Právnickej fakulte v Bratislave (1976) do konca roka 1992 pôsobil v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave, najskôr ako interný vedecký ašpirant, potom ako vedecký pracovník. Ako hosťujúci profesor prednášal jeden semester na Texaskej univerzite v Austine. Tri roky prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2008 prednáša na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti vykonáva advokátsku prax.


Jeho publikačná činnosť zahŕňa šestnásť knižne vydaných diel, z ktorých komentár k Ústave Slovenskej republiky vyšiel v troch vydaniach (2004, 2007 a 2012), Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky v dvoch vydaniach (2008 a 2012) a  Moderná medicína a právo tiež v dvoch vydaniach (1982 a 1988). Je aj autorom približne 170 štúdií a článkov uverejnených v odborných právnických časopisoch. Najčastejšie a najradšej sa venuje témam z ústavného práva. Z odvetvia medicínskeho práva uverejnil samostatnú monografiu Ústavné práva a zdravotníctvo (Archa, 1996). V spoluautorstve s Pavlom Holländerom uverejnil už spomenutú knihu Moderná medicína a právo. Publikačná činnosť z medicínskeho práva zahŕňa okrem toho viac ako štyridsať článkov nielen v odborných časopisoch vydávaných na Slovensku, ale aj vo Francúzsku, Juhoafrickej republike, Maďarsku, Švajčiarsku a Walese. Predniesol referáty na 8. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1988), 9. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1991) a na 11. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1996). Viedol skupinu expertov, ktorá pre Ministerstvo zdravotníctva SR pripravila návrh zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý Národná rada SR schválila ako zákon č. 277/1994 Z. z.


V rokoch 1993 až 2000 bol sudcom prvého Ústavného súdu Slovenskej republiky. Po uplynutí funkčného obdobia sa stal členom prvej Súdnej rady Slovenskej republiky (2002 až 2007). Vo volebnom období 2002 – 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom jej Ústavnoprávneho výboru.

Následne sa na miesto rečníka o 16:00 postaví JUDr. Kristína Michalíková s témou „Elektronické aukcie - nástroj optimalizácie nákladov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“.

„Clara pacta, boni amici - "zmluvnosť" vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ predstaví ako svoju tému prednášajúci JUDr. Ivan Humeník, PhD. o 16:15.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. sa narodil v Košiciach. Právnickú fakultu vyštudoval v Trnave (2003). Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul JUDr. a roku 2011, pod vedením prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul PhD..

Ivan Humeník sa dlhodobo orientuje na problematiku medicínskeho práva. Na Právnickej fakulte UPJŠ v  Košiciach vedie predmet "Medicínske právo". Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je členom Svetovej asociácie pre medicínske právo (WAML), sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti a autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Ivan Humeník je členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky (MedLaw Journal) vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” (2011), editorom zborníka “Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania” (2011) a spolueditorom medzinárodného zborníka “Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky” (2012). Okrem advokátskej a akademickej činnosti sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.

Prednášajúci Ing. Vladimír Synek, CSc. prednesie tému „Non aes sed fides! Alebo naopak?“ o 16:30 v rámci 1. konferenčného dňa.

Ing. Vladimír Synek, CSc. je riaditeľom spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o, nositeľom ocenenia Prominent ekonomiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa problematikou vzťahu mikromotivácie a makrosprávania sociálnych systémov. Je autorom projektu Štátna identita SR a mnohých článkov a rozhovorov, ktoré otvorene pomenúvajú a odkrývajú tabu témy v oblasti riadenia firiem a spoločnosti.

Účastník získa priamo na konferencii medzinárodný recenzovaný zborník obsahujúci príspevky prednašajúcich a ďalších autorov. Zároveň každý účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, v prípade zdravotníckych pracovníkov s príslušným počtom kreditov.
Odporúčania prednáškových panelov budú komunikované médiám, Národnej rade SR a Vláde SR.

Záštitu nad konferenciou prevzala MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH a JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR.

Ako ste sa mohli práve dočítať, pripravovaná konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ bude svojim zameraním, prednašajúcimi, diskutujúcimi jedinečnou a neopakovateľnou akciou, ktorá účastníkov osloví a poúkne nové, pre prax viac ako užitočné poznatky a vedomosti, vďaka ktorým sa budete môcť ľahšie orientovať v daných problematikách, ktoré sú neoddeliteľnou, ale komplikovanou súčasťou zdravotnej starostlivosti.

Máte jedinečnú možnosť byť súčasťou prestížneho a progresívneho projektu, ktorý Vám otvorí dvere do sveta poznania princípov, ktoré vládnu zdravotníctvu a preto neváhajte, a čo najskôr navštívte stránku konferencie www.konferencia.medius.sk, kde získate bližšie informácie o konferencii, a kde taktiež nájdete registračný formulár, prostredníctvom ktorého budete môcť byť súčasťou niečoho výnimočného.

 


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre