Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

pravo-medicina.sk

 

„zhromažďovať, systematizovať, sprostredkúvať informácie, názory a usmernenia týkajúce sa právnych a bioetických otázok vyplývajúcich z poskytovania zdravotnej starostlivosti“

Zlá situácia v zdravotníctve nie je spôsobená len dôvodmi ekonomickej povahy, ale aj nedostatočnou orientáciou zdravotníckych pracovníkov v spleti ich povinností a práv. Rovnako vážnym dôvodom je  aj „neinformovaný“ pacient, ktorý často nemá ani základný obraz o tom, ako sa má správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti realizovať.

Ďalším negatívom je nedostatočne fungujúci systém ochrany pacienta a lekára (poskytovateľa), ako sú napr. súdy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či orgány činné v trestnom konaní. Tieto mechanizmy zlyhávajú často pre nedostatočnú odbornú pripravenosť osôb, ktoré by mali vykonávať im zverené právomoci.

Komora je z vyššie uvedených dôvodov presvedčená, že nevyhnutným predpokladom ozdravenia vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom, ktoré bude viesť k menšiemu počtu odborných medicínskych zlyhaní, poskytovaniu kvalitnejších služieb, menšiemu počtu súdnych sporov, či k vytvoreniu pozitívneho obrazu zdravotníckych pracovníkov v očiach spoločnosti je informovanie a vzdelávanie poskytovateľov a pacientov o ich právach a povinnostiach.


Ciele projektu pravo-medicina.sk

Presvedčenie o nevyhnutnosti vzdelávania a informovania lekárov/pacientov/iných zainteresovaných osôb nás viedlo k založeniu informačného portálu pravo-medicina.sk.


Portál pravo-medicina.sk môžme stručne charakterizovať ako jedinečný projekt, založený v roku 2008, ktorý v rámci Slovenska, ba dokonca aj Českej republiky nemá obdobu. Portál pravo-medicina.sk je výnimočný svojím obsahom, ako aj spôsobom jeho tvorby.

Cieľom portálu je zhromažďovať/systematizovať/sprostredkúvať informácie, názory a usmernenia týkajúce sa právnych otázok vyplývajúcich z poskytovania zdravotnej starostlivosti a to spôsobom zrozumiteľným nielen odbornej verejnosti, ale predovšetkým pacientom. Portál je zároveň komunikačnou platformou pre názory odborníkov vyjadrujúcich sa ku konkrétnym problémom právno-medicínskej praxe a bioetiky.

 Obsah portálu pravo-medicina.sk

Portál je rozdelený na dve základné časti a to PORADŇU a AKTUALITY. Do poradne môže napísať akákoľvek osoba (pacient) otázku, ktorá súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  Poradňa slúži pre otázky pacientov. Odpoveď na otázku je zverejňovaná pod text otázky, pričom k otázke je možná diskusia, prípadne aj pridanie postrehu ďalšieho návštevníka stránky. Otázky sú rozdeľované do viacerých kategórií, čo robí ich prehľadávanie pre návštevníkov portálu jednoduchším a rýchlejším.

V rámci aktualít sú uverejňované informácie z oblasti medicínskeho práva a bioetiky (domáce i zahraničné), ako aj odborné príspevky ktoré sa venujú právnemu zabezpečeniu vzťahu lekár-pacient, otázkam informovaného súhlasu, osobitným druhom zdravotnej starostlivosti (asistovaná reprodukcia, sterilizácia, darcovstvo tkanív/buniek/orgánov, paliatívna zdravotná starostlivosť a podobne). Portál obsahuje aj sekciu „judikatúra“ ktorá je nápomocná odborníkom z oblasti práva, keďže obsahuje výber najdôležitejších súdnych rozhodnutí domácich (SR a ČR) a niektoré rozhodnutia medz. súdov.


Na portáli je možné nájsť aj informácie o zaujímavých publikáciách, o základných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na oblasť zdravotníctva.

Portál ponúka funkciu RSS, ako aj možnosť zaregistrovania sa na odber mailovej notifikácie o pridaných novinkách za posledný kalendárny mesiac. Generálnym partnerským portálom je internetový projekt Ústavu státu a práca AV ČR (www.zdravotnickepravo.info).

 Spôsob tvorby portálu

Tvorbu portálu zastrešuje Komora. Odbornú stránku supervizujú právnici Advokátskej kancelárie h&h PARTNERS a odborníci z rôznych oblastí medicíny.


Portál zohráva jedinečnú edukatívnu úlohu pri výučbe Medicínskeho práva na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (projekt Medicínske právo „inak“). Študenti práva pod supervíziou vyučujúceho a spolupracujúcich právnikov Komory odpovedajú na otázky návštevníkov portálu. Každá odpoveď je pred jej zverejnením odkonzultovaná so supervízorom. Študenti takto majú cennú skúsenosť s nezištnou pomocou reálnemu a konkrétnemu človekovi, ktorý potrebuje poradiť vo svojom probléme. Táto skúsenosť pomáha u študentoch budovať presvedčenie o potrebe prehlbovania „pomáhajúceho“ aspektu ich budúcej profesie.

Triple efekt
Ako vyplýva z vyššie uvedeného portál pravo-medicina prináša hneď tri pozitívne efekty:

 Spolupráca, možnosti pre prispievateľov

Komora ponúka záujemcom o publikovanie svojho príspevku priestor na jeho zverejnenie na stránkach portálu pravo-medicina.sk. Autori môžu posielať svoje otázky/príspevky na adresu redakcia(at)pravo-medicina.sk. Redakcia Vám oznámi podmienky publikovania a zodpovie všetky otázky.

 pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes