Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

pravo-medicina.sk

zhroma?ova?, systematizova?, sprostredkva? informcie, nzory a usmernenia tkajce sa prvnych a bioetickch otzok vyplvajcich z poskytovania zdravotnej starostlivosti

Zl situcia v zdravotnctve nie je spsoben len dvodmi ekonomickej povahy, ale aj nedostato?nou orientciou zdravotnckych pracovnkov v spleti ich povinnost a prv. Rovnako vnym dvodom je  aj neinformovan pacient, ktor ?asto nem ani zkladn obraz o tom, ako sa m sprvne poskytovanie zdravotnej starostlivosti realizova?.

?alm negatvom je nedostato?ne fungujci systm ochrany pacienta a lekra (poskytovate?a), ako s napr. sdy, rad pre doh?ad nad zdravotnou starostlivos?ou, ?i orgny ?inn v trestnom konan. Tieto mechanizmy zlyhvaj ?asto pre nedostato?n odborn pripravenos? osb, ktor by mali vykonva? im zveren prvomoci.

Komora je z vyie uvedench dvodov presved?en, e nevyhnutnm predpokladom ozdravenia vz?ahu medzi poskytovate?om a pacientom, ktor bude vies? k meniemu po?tu odbornch medicnskych zlyhan, poskytovaniu kvalitnejch sluieb, meniemu po?tu sdnych sporov, ?i k vytvoreniu pozitvneho obrazu zdravotnckych pracovnkov v o?iach spolo?nosti je informovanie a vzdelvanie poskytovate?ov a pacientov o ich prvach a povinnostiach.


Ciele projektu pravo-medicina.sk

Presved?enie o nevyhnutnosti vzdelvania a informovania lekrov/pacientov/inch zainteresovanch osb ns viedlo k zaloeniu informa?nho portlu pravo-medicina.sk.


Portl pravo-medicina.sk mme stru?ne charakterizova? ako jedine?n projekt, zaloen v roku 2008, ktor v rmci Slovenska, ba dokonca aj ?eskej republiky nem obdobu. Portl pravo-medicina.sk je vnimo?n svojm obsahom, ako aj spsobom jeho tvorby.

Cie?om portlu je zhroma?ova?/systematizova?/sprostredkva? informcie, nzory a usmernenia tkajce sa prvnych otzok vyplvajcich z poskytovania zdravotnej starostlivosti a to spsobom zrozumite?nm nielen odbornej verejnosti, ale predovetkm pacientom. Portl je zrove? komunika?nou platformou pre nzory odbornkov vyjadrujcich sa ku konkrtnym problmom prvno-medicnskej praxe a bioetiky.Obsah portlu pravo-medicina.sk

Portl je rozdelen na dve zkladn ?asti a to PORAD?U a AKTUALITY. Do poradne me napsa? akko?vek osoba (pacient) otzku, ktor svis s poskytovanm zdravotnej starostlivosti.  Porad?a sli pre otzky pacientov. Odpove? na otzku je zverej?ovan pod text otzky, pri?om k otzke je mon diskusia, prpadne aj pridanie postrehu ?alieho nvtevnka strnky. Otzky s rozde?ovan do viacerch kategri, ?o rob ich preh?advanie pre nvtevnkov portlu jednoduchm a rchlejm.

V rmci aktualt s uverej?ovan informcie z oblasti medicnskeho prva a bioetiky (domce i zahrani?n), ako aj odborn prspevky ktor sa venuj prvnemu zabezpe?eniu vz?ahu lekr-pacient, otzkam informovanho shlasu, osobitnm druhom zdravotnej starostlivosti (asistovan reprodukcia, sterilizcia, darcovstvo tkanv/buniek/orgnov, paliatvna zdravotn starostlivos? a podobne). Portl obsahuje aj sekciu judikatra ktor je npomocn odbornkom z oblasti prva, ke?e obsahuje vber najdleitejch sdnych rozhodnut domcich (SR a ?R) a niektor rozhodnutia medz. sdov.


Na portli je mon njs? aj informcie o zaujmavch publikcich, o zkladnch prvnych predpisoch, ktor sa vz?ahuj na oblas? zdravotnctva.

Portl ponka funkciu RSS, ako aj monos? zaregistrovania sa na odber mailovej notifikcie o pridanch novinkch za posledn kalendrny mesiac. Generlnym partnerskm portlom je internetov projekt stavu sttu a prca AV ?R (www.zdravotnickepravo.info).Spsob tvorby portlu

Tvorbu portlu zastreuje Komora. Odborn strnku supervizuj prvnici Advoktskej kancelrie h&h PARTNERS a odbornci z rznych oblast medicny.


Portl zohrva jedine?n edukatvnu lohu pri vu?be Medicnskeho prva na pde Prvnickej fakulty UPJ v Koiciach (projekt Medicnske prvo inak). tudenti prva pod supervziou vyu?ujceho a spolupracujcich prvnikov Komory odpovedaj na otzky nvtevnkov portlu. Kad odpove? je pred jej zverejnenm odkonzultovan so supervzorom. tudenti takto maj cenn sksenos? s nezitnou pomocou relnemu a konkrtnemu ?lovekovi, ktor potrebuje poradi? vo svojom problme. Tto sksenos? pomha u tudentoch budova? presved?enie o potrebe prehlbovania pomhajceho aspektu ich budcej profesie.

Triple efekt
Ako vyplva z vyie uvedenho portl pravo-medicina prina hne? tri pozitvne efekty:Spoluprca, monosti pre prispievate?ov

Komora ponka zujemcom o publikovanie svojho prspevku priestor na jeho zverejnenie na strnkach portlu pravo-medicina.sk. Autori mu posiela? svoje otzky/prspevky na adresu redakcia(at)pravo-medicina.sk. Redakcia Vm oznmi podmienky publikovania a zodpovie vetky otzky.pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes