Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 – POVINNÉ OČKOVANIE - PREDSTAVENIE DISKUTÉROV

Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému „Povinné očkovania - balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta“, prijali odborníci z oblasti medicíny, aplikovanej etiky, práva aj zástupca aktívnej občianskej spoločnosti. Na vysoko aktuálnu tému budú diskutovať:MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, Mgr. Adriána Jesenková, PhD., Ing. Marián Filo a JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH – pediater a infektológ; Centrum na očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania, Detské infekčné oddelenie a II. Klinika detí a dorastu DFN a LF UPJŠ Košice.
 
MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH ukončila štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1991. Po ukončení štúdia pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení v NsP Gelnica. V roku 1992 nastúpila na detské infekčné oddelenie Detskej nemocnice v Košiciach, kde pôsobí dodnes. V roku 1996 absolvovala úspešne atestáciu z odboru pediatria I. stupňa a v roku 1999 z odboru prenosné choroby. Od roku 2000 sa venuje očkovaniu rizikových detí a detí s reakciami po očkovaní. V súčasnosti pracuje v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach v špecializovanom Centre na očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami  očkovania. V rokoch 2006 až 2010 pôsobila v  pracovnej pozícii riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde od roku 2012 pôsobí znova. V roku 2010 ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore Master of Public Health. Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na II. Klinike detí a dorastu DFN Košice a LF UPJŠ v Košiciach. Je členom viacerých odborných spoločností (Európska spoločnosť pre detské infekčné choroby – ESPID, Central European Vaccination Awareness Group - CEVAG,  Slovenská infektologická spoločnosť, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť). V roku 2006 bola menovaná ministrom zdravotníctva SR za člena Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR. Je členom redakčnej rady odborného časopisu Očkování a cestovní medicína. Aktívne prednáša na domácich a zahraničných odborných podujatiach, je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch.
V súčasnosti sa venuje prioritne problematike vakcinológie, infektológie a epidemiológie infekčných chorôb.
 
Mgr. Adriána Jesenková, PhD. – odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
 
Mgr. Adriana Jesenková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu v odbore systematická filozofia. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny a sociálnu etiku. Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.
 
Ing. Marián Fillo – aktivista, správca stránky http://slobodaVockovani.sk
 
V roku 2001  obhájil diplomovú prácu a zložil štátne skúšky na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Informačné a riadiace systémy, zameranie Aplikovaná informatika (softwareové inžinierstvo). Približne 10 rokov pracoval ako programátor-analytik. Už od strednej školy  sa aktívne zaujímal o zdravie, nechcel však študovať na klasickej lekárskej fakulte ani pracovať v slovenskom zdravotníctve, pretože  mal a stále má závažné výhrady voči tomu, ako sa u nás zdravotná starostlivosť vykonáva i voči obsahu i forme štúdia na lekárskych fakultách.
Po tom, čo som sa stal otcom, logicky prišla na pretras otázka očkovania. Po značne negatívnych skúsenostiach s očkovaním u staršieho syna očkovanie prostrednej dcérky s manželkou najprv odkladal na neskôr a následne úplne odmietol. Bol predvolaný na RÚVZ Žilina, kde zažil nepríjemný výstup miestnych pracovníčok, po ktorom sa rozhodol intenzívnejšie venovať otázke očkovania v snahe dosiahnuť zdobrovoľnenie povinného očkovania. Krátko na to uzrela svetlo sveta  Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní, pod ktorú sa podpísalo už viac ako 10.000 občanov SR. Hneď na to začal s budovaním portálu www.slobodaVockovani.sk, ktorý sa v priebehu približne roka stal najnavštevovanejšou slovenskou stránkou o očkovaní (bez ohľadu na postoj k očkovaniu, tzn. aj spomedzi pro-očkovacích stránok, ako je SprievodcaOckovanim.sk).
Okrem toho, robí zástupcu na priestupkových konaniach na RÚVZ a účastní sa besied o očkovaní po celom Slovensku
 
JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.- advokát, odborník na medicínske právo, partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
 
JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. sa narodil v Košiciach. Právnickú fakultu vyštudoval v Trnave (2003).  V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul JUDr. V roku 2011, pod vedením prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul Ph.D. Počnúc diplomovou prácou sa orientuje na problematiku medicínskeho práva. Je partnerom v advokátskej kancelária h&h PARTNERS, v ktorej od roku 2008 vykonáva advokátska prax. Okrem advokátskej praxe sa venuje aj akademickej činnosti na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vedie predmet Medicínske právo. Je odborným garantom internetového projektu www.pravo-medicina.sk.
 

« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre