Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Aktuality

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Záväzné stanovisko úradu na ochranu osobných údajov vo veci očkovania

ÚOOÚ Slovenskej republiky vo veci poskytovania osobných údajov dotknutých osôb (ide o neplnoleté fyzické osoby, ich zákonných zástupcov a plnoleté osoby), ktoré sa nepodrobili očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu rozhodol a jeho stanovisko vyšlo aj vo vestníku MZ SR.

Z výroku rozhodnutia:


"Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, sú oprávnení poskytovať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánom verejného zdravotníctva uvedeným v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisova) osobné údaje neplnoletých fyzických osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu podľa zákona    č. 355/2007 Z. z.    o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť,

b) osobné údaje zákonných zástupcov fyzických osôb podľa písm. a) a plnoletých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak dotknutá osoba nemá rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP, štátna príslušnosť a

c) dátum kedy a proti ktorým ochoreniam bolo očkovanie odmietnuté,na účel prejednávania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. opriestupkoch vznení neskorších predpisov Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánmi verejného zdravotníctva uvedenými v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti."
 
Ako sme už uviedli, toto rozhodnutie bolo publikované vo Vestníku Ministerstva Zdravotníctva SR (ročník 60, čiastka 16) v plnom znení.
 


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre