Medius - Právne semináre


Záväzná prihláška na seminár MEDIUS: „Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“, HOTEL NÁRODNÝ DOM, Národná 11, Banská Bystrica, 09. 09. 2015Záväzne sa prihlasujem na seminár „Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“, HOTEL NÁRODNÝ DOM, Národná 11, Banská Bystrica, 09. 09. 2015. Som si vedomý, že registračný poplatok 70 € je potrebné uhradiť do 10 dní od doručenia potvrdzujúceho emailu zo strany Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorý bude obsahovať výzvu na úhradu so všetkými potrebnými údajmi. Beriem na vedomie, že faktúra za registračný poplatok mi bude doručená emailom po úhrade registračného poplatku na účet Komory.


Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Komorou pre medicínske právo - MEDIUS, o.z., (organizácia zapísaná v registri občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-306 63; so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, email: office@medius.sk (ďalej len ako „Komora“), a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, špecializácia, emailová adresa, za účelom realizovania marketingu Komory, najmä ponúkania produktov, služieb, kontaktovania a zasielania propagačných a informačných materiálov. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som Komore poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne. Som si vedomý svojich práv v zmysle zákona 122/2013 Z.z. (najmä § 28) a môj súhlas na spracovanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať a to žiadosťou adresovanou Komore na adresu jej sídla.Súhlasím s tým, aby mi Komora zasielala produktové informácie, propagačné a informačné materiály prostredníctvom elektronickej pošty, či iným spôsobom. Som si vedomý svojich práv v zmysle zákona 122/2013 Z.z. (najmä § 28) a môj súhlas na zasielanie produktových informácií môžem kedykoľvek odvolať a to žiadosťou adresovanou Komore na adresu jej sídla.

Prepísať AntiSPAM kód z obrázka  

Kontakt:
JUDr. Zuzana Ujjobbágyová
Komora pre medicínske právo - MEDIUS
zuzana.ujjobbagyova@medius.sk
0948 342 800